ZYDENA® 100 mg film tablet

ABDİ İbr­ah­im İlaç San. ve Tic. A.Ş. etken mad­de­si Ude­na­fil olan ürü­nü ZYDENA®‘yı film tab­let for­mun­da tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. ZYDE­NA®, yeter­li bir sek­sü­el per­for­mans için gerek­li penil erek­si­yo­nun sağ­la­na­ma­ma­sı veya sür­dü­rü­le­me­me­si ola­rak tanım­la­nan erek­til dis­fonk­si­yo­nun teda­vi­sin­de endi­ke­dir. ZYDENA®’nın etki­li ola­bil­me­si için sek­sü­el sti­mu­las­yon gerek­li­dir. Erek­til dis­fonk­si­yon teda­vi­sin­de, oral yol­dan kul­la­nı­lan bir ilaç olan ZYDE­NA®, kor­pus kaver­no­zu­mun sik­lik guano­sin mono­fos­fat (cGMP)-spesifik fos­fo­di­es­te­raz tip 5 (PDE5) enzi­mi­nin güç­lü, selek­tif ve geri dönü­şüm­lü bir inhi­bi­tö­rü­dür. Has­ta­la­rın çoğu için, tav­si­ye edi­len ZYDE­NA® baş­lan­gıç dozu, cin­sel akti­vi­te­den yak­la­şık 30 daki­ka ilâ 12 saat önce oral yol­dan alı­nan 100 mg’lık doz­dur. Ude­na­fi­lin plaz­ma­da mak­si­mum kon­sant­ras­yo­na ulaş­ma zama­nı (Tmax) 1 saat ola­rak bulun­muş­tur. Ude­na­fil, kul­la­nı­mı taki­ben, 8 ila 12 saate kadar devam eden bir opti­mum etki süre­si­ne sahip­tir. ZYDENA®’nın akut ve kro­nik nit­rat­la­rın hipo­tan­sif etki­le­ri­ni kuv­vet­len­dir­di­ği gös­te­ril­miş­tir; bun­dan ötü­rü, her­han­gi bir form­da nit­rik oksit donör­le­ri, orga­nik nit­rat­lar veya orga­nik nit­rit­ler­le bir­lik­te ve eşza­man­lı ola­rak, düzen­li veya ara­lık­lı ola­rak kul­la­nıl­ma­sı kontrendikedir.
Geniş Bil­gi İçin: Abdi İbr­ah­im İlaç San. ve Tic. A.Ş., Tel: (0212) 366 84 00

İlgili Haberler

Leave a Comment