Zika aşısı Türkiye’den çıkabilir

Yrd. Doç. Dr. Mesut Karahan
Yrd. Doç. Dr. Mesut Karahan

TEM­MUZ 2016

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si, dün­ya­yı teh­dit eden zika virü­sü ile ilgi­li bir aşı geliş­tir­mek için çalış­ma­lar yürütüyor. 

Biyo­mü­hen­dis­lik Bölü­mü Öğre­tim Üye­si Yrd. Doç. Dr. Mesut Kara­han, pro­je­le­ri­nin des­tek­len­me­si­nin ülke­miz açı­sın­dan çok önem­li oldu­ğu­nu belir­te­rek, Zika­nın hali hazır­da aşı­sı bulun­ma­mak­la bera­ber Prof. Dr. Muh­sin Konuk, Yrd. Doç. Dr. Zey­nep Akdes­te, Doç.Dr. Kor­kut Ulu­can ve Yrd. Doç. Dr. Meh­met Murat Özmen’den olu­şan çalış­ma gru­bu­muz tüm dün­ya ile aynı anda aşı çalış­ma­la­rı­nı yap­mak iste­mek­te­dir. Böy­le­lik­le mil­li aşı­sı­nı ken­di üre­ten hat­ta ihraç ede­rek ülke­mi­zin 2023 yılın­da­ki ulu­sal hedef­le­ri ara­sın­da olan dün­ya­da ilk 10 büyük eko­no­mi ara­sın­da olma yolun­da büyük bir adım atı­la­cak­tır” dedi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment