Zatürreeye karşı yetişkin de aşılanmalı

çaglar
Prof. Dr. Çağ­lar Çuhadaroğlu

Aka­de­mik Solu­num Der­ne­ği Üye­si ve Acı­ba­dem Mas­lak Has­ta­ne­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Çağ­lar Çuha­da­roğ­lu, zatür­re­ye bak­te­ri, virüs ve man­tar­la­rın neden oldu­ğu­nu, bak­te­ri­le­rin neden oldu­ğu zatür­re­nin anti­bi­yo­tik­ler­le teda­vi edil­di­ği­ni diğer­le­ri­nin ise ken­di­le­ri­ne özel ilaç­lar­la teda­vi edil­di­ği­ni vurguluyor.

Günü­müz­de zatür­re­eden ölüm oran­la­rı­nın yüz­de 10’lara kadar düş­tü­ğü­nü kay­de­nen Çuha­da­roğ­lu, alt­ta KOAH, kro­nik bron­şit, şeker has­ta­lı­ğı, kalp has­ta­lı­ğı, böb­rek yet­mez­li­ği ve kan­ser yatan ve 65 yaş üstü kişi­ler­de has­ta­lı­ğın çok daha ağır sey­re­de­bil­di­ği­ne dik­kat çeki­yor. Çuha­da­roğ­lu, Son 23 yıl­dır hem Amerika’da hem Avrupa’da 50 yaş üstün­de­ki­le­rin de, özel­lik­le de alta yatan baş­ka bir has­ta­lık­la­rı var­sa çocuk­lar­da oldu­ğu gibi mut­la­ka zatür­re aşı­sı yap­tır­ma­la­rı öne­ri­li­yor. Kon­ju­ge dedi­ği­miz yeni tek­no­lo­ji­de­ki Pnö­mo­kok Aşı­sı tek doz ola­rak yapı­la­bi­li­yor” dedi.

gribe_karsi_en_iyi_cozum_asi_h10454AŞI DİR­ENCİ DE AZALTIYOR

Yurt­dı­şıy­la kıyas­lan­dı­ğın­da dün­ya ülke­le­riy­le biz­de­ki zatür­re oran­la­rı bir­bi­ri­ne ben­zer olsa da, Çuha­da­roğ­lu kont­rol­süz anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı nede­niy­le bazı batı ülke­le­ri­ne göre Türkiye’de ilaç diren­ci­nin daha faz­la oldu­ğu­nu bil­di­ri­yor. Çuha­da­roğ­lu, Bazı pato­jen­le­rin oluş­tur­du­ğu anti­bi­yo­tik diren­ci büyük bir sorun ola­rak kar­şı­mı­za çıkı­yor. Pnö­mo­kok­lar önde gelen pato­jen­ler ara­sın­da oldu­ğun­dan, dün­ya­nın dört bir yanın­da anti­bi­yo­tik­le­re kar­şı direnç geliş­tir­di­ler. Aşı­la­ma bu en direnç­li pnö­mo­kok sero­tip­le­ri­ni orta­dan kal­dır­dı­ğın­dan, anti­bi­yo­tik­le­re kar­şı diren­ci de önem­li oran­da azalt­mak­ta­dır” şek­lin­de konuşuyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment