Yüzüklerin Efendisi konser salonunda

MART 2016

Lord of the Rings in Con­cert – The Fel­lo­ws­hip of the Ring” dev ekra­nın önün­de 100 kişi­lik koro eki­bi ve 86 kişi­lik sen­fo­ni orkest­ra­sı ile eşsiz bir müzik şöle­ni sunu­yor. Yılın en önem­li müzik orga­ni­zas­yon­la­rın­dan olan kon­ser, 23 Nisan tarih­le­rin­de Zor­lu Per­for­mans Sanat­la­rı Merkezi’nde din­le­ne­bi­lecek. Bes­te­ci Howard Sho­re, Aka­de­mi ve Grammy ödül­lü müzi­ğiy­le Yüzük­le­rin Efen­di­si: Yüzük Kardeşliği’nde J.R.R Tolkien’in ede­bi hayal gücü­ne hayat veri­yor. Shore’un müzi­ği, Peter Jackson’ın fil­mi­ni yüz­yıl­la­rın sti­lis­tik eği­lim­le­rin­den gelen ve eşsiz bir şekil­de geliş­ti­ril­miş bir viz­yon, mükem­mel bir sen­fo­nik eser ola­rak ifa­de ediyor.

Yüzük­le­rin Efendisi’nin müzi­ği, film müzik­le­ri­nin en kar­ma­şık ve kap­sam­lı eser­le­ri ara­sın­da sayı­lı­yor. Bu eşsiz per­for­mans, fil­min melo­di­le­ri­ni oluş­tu­ru­yor ve aynı zaman­da tama­men yeni ve dra­ma­tik bir can­lı kon­ser dene­yi­mi yara­ta­rak müzi­ğin hikâ­ye­nin ağır­lı­ğı­nı taşı­ma­sı­na izin veriyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment