Yüzlerce Kişi, Hepatite Karşı Üç Maymun Tavrı Son Bulsun” dedi

DÜN­YA Sağ­lık Örgütü’nün kara­rıy­la Dün­ya Hepa­tit Günü” ola­rak belir­le­nen 28 Tem­muz tari­hin­de, Dün­ya Hepa­tit Bir­li­ği ile işbir­li­ği için­de­ki Türk Kara­ci­ğer Vak­fı (TKV), Hepa­tit­le Yaşam Der­ne­ği, Türk Kara­ci­ğer Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği (TKAD) ve Viral Hepa­tit­le Sava­şım Der­ne­ği (VHSD) ile bir­lik­te, İst­anb­ul Taksim’de ortak bir etkin­lik ger­çek­leş­tir­di. Türkiye’de kara­ci­ğer has­ta­lık­la­rı konu­sun­da top­lu­mu­mu­zu bil­gi­len­dir­me ve far­kın­da­lık yarat­ma ama­cıy­la yapı­lan etkin­lik­te, Üç May­mun” tema­sı işlen­di. Yüz­ler­ce kişi hepa­ti­te kar­şı üç may­mun tavrı”nın son bul­ma­sı için İst­ikl­al cad­de­sin­de ban­do eşli­ğin­de yürü­dük­ten son­ra 87 kişi önce­den belir­len­miş hare­ket­le­ri bir reh­ber eşli­ğin­de tek­rar­la­dı. Aynı etkin­lik, Dün­ya Hepa­tit Birliği’nin orga­ni­zas­yo­nun­da bütün dün­ya­da ger­çek­leş­ti­ri­lir­ken, Guiness Dün­ya Reko­ru eki­bi tara­fın­dan da takip edildi.
Üç May­mun” tema­sı­nın işlen­di­ği gös­te­ri­de, hepa­ti­ti gör­mez­den gel­me­nin, bu sorun­la­ra kulak­la­rı tıka­ma­nın ve bu sorun­lar hak­kın­da konuş­ma­ma­nın, onlar hak­kın­da yete­rin­ce bil­gi sahi­bi olma­ma­nın, o sorun­la­rın olma­dı­ğı veya çözül­dü­ğü anla­mı­na gel­me­di­ği­ni vur­gu­la­mak ama­cı ile katı­lım­cı­lar, önce­den belir­len­miş hare­ket­le­ri bir reh­ber eşli­ğin­de 12 kez tekrarladılar.

İlgili Haberler

Leave a Comment