Yüze SBF güneş kremi uygulanmalı

lekeESTE­TİK / TEM­MUZ 2016

Cil­din özel­lik­le yaz mev­si­min­de çok daha faz­la yıp­ran­dı­ğı­nı söy­le­yen Este­tik Plas­tik ve Rekonst­rük­tif Cer­rah Op. Dr. Bülent Cihan­ti­mur, cilt leke­le­ri­nin birer uya­rı oldu­ğu­nu söy­le­ye­rek olu­şa­bi­lecek sorun­la­rın önü­ne geçi­le­bil­me­si için öne­ri­ler­de bulun­du: Güneş ışı­ğı­na kont­rol­süz bir şekil­de maruz kalan cilt kısa ve uzun vade­de pek çok sorun yaşar. Öğle saat­le­rin­de yapı­lan güneş ban­yo­su, cil­din tep­ki gös­te­re­rek kızar­ma­sı­na, yan­ma­sı­na, nemi­ni yitir­me­si­ne ve özel­lik­le cilt alt yapı­sın­da tah­ri­ba­ta sebep olur, bu da erken yaş­lan­ma belir­ti­le­ri­nin görül­me­siy­le sonuç­la­nır. Sade­ce yüz için üre­til­miş, SPF güneş krem­le­ri bu yıkı­mın önü­ne geçe­bi­lir ama en doğ­ru­su, yüz böl­ge­si­ni güneş ışı­ğı­na maruz bırak­ma­mak­tır. Ayrı­ca sabah akşam yine aksat­ma­dan Örüm­cek Ağı kre­mi uygu­la­ma­sı­nı öne­ri­yo­rum.” Cihan­ti­mur, bu şekil­de güneş leke­le­rin­den de koru­na­bi­le­ce­ği­nin altı­nı çiz­di. Yine de güneş leke­si oluş­muş­sa, kli­nik­le­rin­de yaz son­ra­sı için pek çok güneş leke­si teda­vi seçe­ne­ği­nin oldu­ğu­nu söyledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment