Yüz seğirmesinin tedavisi beyincik ameliyatı

Prof. Dr. Hidayet Akdemir
Prof. Dr. Hida­yet Akdemir

BEYİN / EYLÜL 2016

Günü­müz­de sağ­lık kadar koz­me­tik bir sorun hali­ne dönü­şen yüz seğir­me­le­ri, top­lu­mu sos­yal yön­den de etki­li­yor. Soru­la­rı­mı­zı Medi­ca­na Inter­na­ti­onal İst­anb­ul Has­ta­ne­si Beyin ve Sinir Cer­ra­hi­si uzma­nı Prof. Dr. Hida­yet Akde­mir yanıtladı.

Yüz seğir­me­le­ri deği­şik mes­lek ve makam­lar­da bulu­nan kişi­le­re göre deği­şen koz­me­tik veya este­tik sağ­lık prob­le­mi­dir. Çün­kü öyle birey­ler var­dır ki ömür boyu yüz seğir­me­si ile yaşar­lar­ken, bazı mes­lek sahip­le­ri örne­ğin top­lum için­de mev­ki ve makam sahi­bi, sanat­kar­lar, TV kame­ra­la­rı ile kar­şı kar­şı­ya kalan­lar bu este­tik sağ­lık prob­le­mi nede­niy­le has­ta­ne­ler­de şifa ararlar.

Yüz seğir­me­si neden olur?

Yüz seğir­me­si­nin iki tipi var­dır. Birin­cil tip yüz seğir­me­sin­de beyin­cik­te­ki atar damar ile yüz sini­ri ara­sın­da yakın bir temas son­ra­sı ade­te yüz sini­rin­de sıkış­ma var­dır. Bu bas­kı yapan atar damar­lar­da baş­lan­gıç­ta sey­rek olmak üze­re has­ta­lık müz­min­leş­tik­çe daha sık olmak üze­re göz etra­fın­da­ki kas­lar ve ağız kena­rın­da­ki kas­lar­da istem dışı kasıl­ma­lar şek­lin­de ken­di­ni gösterir.

yuz-seyirmesi-deyip-gecmeyin--2339516

Yüz seğir­me­si­nin han­gi şika­yet ve bul­gu­la­rı vardır?

Yüz seğir­me­si göz ve ağız kena­rın­da­ki bazen de boyun­da­ki kas­la­rın istem dışı gay­rı ira­di ola­rak rit­mik kısa süre­li kasıl­ma­lar­dır. Bu seğir­me­ler baş­lan­gıç­ta kısa süre­li ağrı­sız nite­lik­te olup, sara nöbe­ti tar­zın­da sey­rek gelir­ken, has­ta­lık kro­nik­leş­tik­çe seğir­me­ler daha sık­la­şır, sayı­sı ve süre­si daha uzar, ade­ta göz kapa­ğı kapa­nır tarzındadır.

Yüz seğir­me­si teş­hi­si nasıl konu­lur ve han­gi has­ta­lık­lar­la karıştırılır?

Yüz seğir­me­si teş­hi­sin­de has­ta muaye­ne­si esna­sın­da seğir­me­le­rin şek­li­ne ve tipi­ne göre teş­his kolay­ca konu­lur. Nöro­lo­jik muaye­ne genel­lik­le nor­mal­dir. Teş­his­te beyin Mag­ne­tig Rezo­nans (MR) tes­ti ile atar damar ile sinir ara­sın­da­ki bas­kı olup olma­dı­ğı araştırılır.

Yüz seğir­me­le­ri fasi­al tik, ble­fe­ros­pazm, epi­lep­si nöbet­le­ri, fasi­al miyo­kim, oro­man­di­bü­ler dis­to­ni, psi­ko­jen has­ta­lık­lar­dan dik­kat­li­ce ayırt edilmelidir. 

Yüz seğir­me­si nöro­lo­jik kli­nik­ler­den nöro­lo­ji ve beyin cer­ra­hi hekim­le­rin­ce teda­vi edil­me­li­dir. Ancak has­ta­lık ile­ri evre­de oldu­ğu ve tıb­bı teda­vi başa­rı­sız kal­dı­ğı zaman beyin cer­ra­hı tra­fın­dan beyin ame­li­ya­tıy­la cer­ra­hi teda­vi­si yapıl­ma­lı­dır. Bu konu sade­ce Beyin cer­ra­hi ve Nöro­lo­ji hekim­le­ri­nin ilgi alanıdır.

İLERİ YAŞ HASTALIĞI

Genel­lik­le 50 li yaş­lar­da sık görü­lür­ken, genç eriş­kin­ler­de daha nadir görül­mek­te­dir. Este­tik veya koz­me­tik bir prob­lem olan bu has­ta­lık­ta teda­vi başa­rı­sız kal­dı­ğın­da çoğun­luk­la has­ta­da psi­ko­lo­jik prob­lem­ler kaçı­nıl­maz­dır. Bu yüz­den kalı­cı ve başa­rı­lı teda­vi­si beyin­cik ame­li­ya­tı ile sağ­lan­mak­ta­dır. Her yaş guru­bun­da bu ame­li­yat yapı­la­bil­mek­te­dir. Has­ta­lar orta­la­ma 1 haf­ta has­ta­ne­de kalır­ken, 15 ile 20 gün son­ra işi­ne dönmektedirler.

İlgili Haberler

Leave a Comment