Yüz kişiden birinde var ama saklıyor

Hidradenit_002TEM­MUZ 2016

HS ya da diğer adıy­la Hid­ra­de­nit” has­ta­lı­ğı konu­sun­da top­lu­mun doğ­ru bil­gi­ye ulaş­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la AbbVie’nin kat­kı­la­rı ile www.hidradenit.com web site­si yayı­na başladı. 

Web­si­te­si, has­ta­lık­la ilgi­li önem­li bil­gi­le­rin yanı sıra HS has­ta­la­rı­nın gün­lük yaşam­la­rın­da fay­da­la­na­bi­le­cek­le­ri konu­la­rı da içeriyor. 

Hid­ra­de­ni­tis Sup­pu­ra­ti­va (HS), apok­rin ter bez­le­ri­nin yer­leş­miş oldu­ğu böl­ge­ler­de­ki ter­mi­nal, foli­kü­ler epi­tel­yum­da görü­len kro­nik, inf­la­ma­tu­ar, rekü­ren ve prog­re­sif bir has­ta­lık. Çoğu zaman ağrı­lı lez­yon­lar, nodül­ler ve çıban­lar şek­lin­de görül­mek­te­dir. HS, enfek­si­yöz ya da bula­şı­cı bir has­ta­lık değil­dir ve daha çok bazı ter bez­le­ri­nin (apok­rin bez­le­ri­nin) bulun­du­ğu yer­ler­de, meme­le­rin altın­da, kal­ça­lar­da ve bal­dır­la­rın içle­rin­de olmak üze­re cil­din sür­tün­dü­ğü yer­ler­de bulu­nu­yor. Der­ma­to­log­lar­ca bazen akne inver­sa” ola­rak da anı­lan HS, kişi­den kişi­ye değiş­ken­lik gös­te­re­rek çeşit­li şekil­ler­de görülebiliyor. 

YAN­LIŞ TANI KONULUYOR

HS’nin dün­ya­da­ki görül­me sık­lı­ğı genel popü­las­yon­da %1 civa­rın­da. HS her yaş­ta görü­le­bil­mek­le bir­lik­te, en çok 20’li yaş­la­rı­nın baş­la­rın­da­ki yetiş­kin­ler­de orta­ya çıkı­yor ve 50 ila 55 yaşın­dan son­ra aza­lı­yor. Ancak çoğu zaman yan­lış tanı konul­ma­sı ve HS ile yaşa­yan has­ta­la­rın has­ta­lık belir­ti­le­ri­ni anlat­mak ve bir der­ma­to­lo­ga danış­mak konu­sun­da güç­lük çek­me­si sebe­biy­le, tanı kon­ma oran­la­rı­nın tah­min edi­len­den çok daha az oldu­ğu belirtiliyor. 

HAS­TA­LA­RA YOL GÖSTERECEK

www.hidradenit.com web site­si top­lu­ma has­ta­lık hak­kın­da zen­gin bir içe­rik sunu­yor. Say­fa­da has­ta­lı­ğın neden­le­ri ve belir­ti­le­ri­nin yanı­sı­ra; has­ta hika­ye­le­ri ve HS ile yaşa­yan insan­la­rın yaşam­la­rı­na yöne­lik ipuç­la­rı yer alı­yor; has­ta­la­ra hekim­le­ri ile yapa­cak­la­rı görüş­me­ler­de yol gös­te­ri­ci ola­cak HS Görüş­me Reh­be­ri” hazır­la­mak için fır­sat sunuyor. 

Konu hak­kın­da konu­şan Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Deri ve Züh­re­vi Has­ta­lık­lar Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Nil­gün Ata­kan, HS has­ta­la­rı gün­lük hayat­la­rı­nı sür­dü­rür­ken bir­çok zor­luk yaşı­yor­lar. Tanı­la­rı doğ­ru olan ve teda­vi­le­ri­ni kul­la­nan has­ta­la­rın bile deği­şik yaşam öykü­le­ri ile kar­şı­la­şı­yo­ruz. Bu has­ta­lar, has­ta­lık­la­rı­nı yakın­la­rı­na bile söy­le­mek­te güç­lük çeki­yor ve çoğu zaman sak­lı­yor­lar. Bu plat­for­mun HS has­ta­la­rı ve has­ta yakın­la­rı için önem­li bir bil­gi kay­na­ğı ola­ca­ğı­nı düşü­nü­yo­rum” dedi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment