Yüz gençleştirmede yeni yöntem: Ultherapy

KBB, baş ve boyun cer­ra­hi­si uzma­nı Doç. Dr. Teoman Dal, artık ame­li­yat­sız ola­rak da yüz genç­leş­tir­me­nin müm­kün oldu­ğu­na dik­kat çeki­yor. Ult­ra­so­nik yüz genç­leş­tir­me yön­te­mi olan Ult­he­rapy ile zama­nın ve yer­çe­ki­mi­nin cilt­te yarat­tı­ğı gev­şe­me ve sark­ma­lar 3060 daki­ka­lık bir seans­ta teda­vi ediliyor.

Derin Doku­la­ra Ulaşan
Tek Ame­li­yat­sız Cilt
Sıkı­laş­tır­ma Yöntemi
Odak­lan­mış ult­ra­son tek­no­lo­ji­si­nin kul­la­nıl­dı­ğı tek cilt sıkı­laş­tır­ma yön­te­mi olan Ult­he­rapy, derin doku­lar üze­rin­de etki sağ­la­yan cer­ra­hi olma­yan tek yön­tem­dir. Cilt­te tek bir uygu­la­ma ile etki­li ve mem­nu­ni­yet veri­ci sonuç­la­ra ulaş­mak müm­kün­dür. Uygu­la­ma­nın ama­cı, cer­ra­hi yön­tem­ler­le kesi­le­rek çıkar­tı­lan taba­ka­yı erken saf­ha­da, ame­li­yat­sız bir şekil­de dışa­rı­dan küçült­mek ve aynı zaman­da olu­şan ısı uya­rı­sı­nın etki­siy­le yeni kol­la­jen üre­ti­mi­ni uya­ra­rak cil­din ger­gin­leş­me­si­ni sağlamaktır.
Cilt altı doku­lar­da odak­lan­mış ses dal­ga­la­rı kul­la­nı­la­rak kol­la­jen üre­ti­mi­nin tetik­len­me­si yolu ile cilt­te sıkı­laş­ma ve ger­gin­lik sağ­la­yan bir teda­vi olan Ultherapy;

  • Yüz cil­di ve jaw line” diye tabir edi­len çene çiz­gi­sin­de sark­ma­la­rı olan kişi­ler­de yanaklara,
  • Boyun ve gıdı böl­ge­sin­de­ki sark­ma­yı düzelt­mek ama­cıy­la boyuna,
  • Kaş kal­dır­mak ama­cıy­la kaş-alın bölgesine,
  • Alın böl­ge­sin­de topar­la­ma ama­cıy­la alına,
  • Üst göz kapa­ğın­da­ki deri faz­la­lık­la­rı­nı azalt­mak ve topar­la­mak ama­cıy­la göz kapaklarına,
  • Kırı­şık­lık­la­rı düzelt­mek için dekol­te böl­ge­si­ne uygu­la­na­rak ame­li­yat­sız genç­leş­tir­me sağlamaktadır.

Ult­he­raphy ciha­zı ile yapı­lan bu teda­vi­de, ses dal­ga­la­rı kont­rol edi­le­rek iste­ni­len doku derin­li­ği­ne odak­lan­mak­ta ve deri­ye zarar ver­me­den deri altın­da­ki bağ doku­sun­da kol­la­jen üre­ti­mi­ni artı­ran küçük ısı hasar­la­rı oluş­tu­rul­mak­ta­dır. Bu işlem sıra­sın­da cilt yüze­yi uygu­la­ma­dan etki­len­me­mek­te­dir. Ult­he­rapy son­ra­sın­da cilt­te yanık, leke, her­han­gi bir yan etki oluşmaz.

İlgili Haberler

Leave a Comment