Yumurtalık rezervini koruyabilecek iki protein bulundu

Doç. Dr. Kayhan Yakın
Doç. Dr. Kay­han Yakın

HAZİ­R­AN 2016

Ame­ri­kan Has­ta­ne­si dok­tor­la­rın­dan Doç. Dr. Kay­han Yakın, tüp bebek teda­vi­si­nin kur­ta­rı­cı bir çare ya da gebe­lik garan­ti­si ola­rak görül­me­me­si gerek­ti­ği­ni belir­tir­ken, yumur­ta­lık rezer­vi­nin daha uzun süre ve daha etkin süre kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak geliş­me­le­ri takip ettik­le­ri­ni söy­le­di. Günü­müz­de erken aza­lan yumur­ta­lık rezer­vi­ni yeri­ne koy­ma veya yeni­den zen­gin­leş­tir­me gibi bir ola­na­ğı­mız bulun­mu­yor” diyen Doç. Dr. Yakın, rezer­vin belir­gin dere­ce­de azal­dı­ğın­da veya tüken­di­ğin­de tıb­bi açı­dan gebe­lik şan­sı­nı koru­ya­cak bir teda­vi imka­nı kal­ma­dı­ğı uya­rı­sın­da bulundu.

SONUÇ­LAR MERAK KONUSU

Yakın zaman­da bu konu ile ilgi­li ola­rak bazı ümit veri­ci geliş­me­ler oldu­ğu­nun da altı­nı çizen Yakın, şu bil­gi­le­ri ver­di: Yumur­ta­lık­lar­da kul­la­nıl­ma­dan duran yumur­ta­la­rın uya­rıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak mole­kü­ler meka­niz­ma­lar bul­mak için yapı­lan çalış­ma­lar, bu yolak­ta görev alan bazı hüc­re pro­te­in­le­ri keş­fet­ti­ler. PUMA ve BMF adı veri­len bu pro­te­in­le­rin yumur­ta­nın büyü­me­si­ni kont­rol etti­ği ve doğ­ru bir şekil­de kul­la­nı­lır­sa yumur­ta­lık rezer­vi­ni daha uzun bir süre için, daha etkin kul­lan­ma imka­nı vere­bi­le­ce­ği görül­dü. Bu konu üze­rin­de yapı­lan çalış­ma­la­rın vere­ce­ği sonuç­lar ise merak konusu.”

İlgili Haberler

Leave a Comment