Yüksek lisans öğrencisi otizme neden olan yeni bir geni tanımladı

zeynep kalkan-1
Zey­nep Kal­kan (sağ­da).

GÜN­CEL / MAYIS 2016

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si otizm has­ta­lı­ğı­nın orta­ya çık­ma­sın­da rol oyna­dı­ğı belir­le­nen yeni bir geni tanım­la­dı. Has­ta­lı­ğı erken tanı ve teda­vi­si için umut ışı­ğı ola­cak çalış­ma ulus­la­ra­ra­sı say­gın der­gi­ler­den biri olan Neuros­ci­en­ce Let­ters Dergisi’nde de yayın­lan­dı. Üskü­dar Üniversitesi’nden nöro­bi­lim yük­sek lisans öğren­ci­si Zey­nep Kal­kan, tez çalış­ma­sın­da, TNFαnın bunu GRID2 geni­ni bas­kı­la­ya­rak yap­tı­ğı­nı gös­ter­di. Bu çalış­ma, glu­ta­mat resep­tör­le­rin­den biri olan GRID2 geni­nin otiz­min geli­şi­min­de rol oyna­dı­ğı­nı gös­te­ren ilk çalış­ma oldu.

İlgili Haberler

Leave a Comment