Yorgun hastanın kalbine dikkat!

Doç. Dr Zeynep Tartan
Doç. Dr Zey­nep Tartan

KALP / MAYIS 2016

Cid­di­ye alın­ma­yan ve nede­ni araş­tı­rıl­ma­yan yor­gun­luk, kalp has­ta­lık­la­rın­dan kay­nak­lan­dı­ğı tak­dir­de ölüm­le bile sonuç­la­na­bi­lir. Kadı­köy­Şi­fa Ata­şe­hir Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr Zey­nep Tar­tan yor­gun­luk belir­ti­si ve kalp has­ta­lık­la­rı ara­sın­da­ki iliş­ki ile ilgi­li en önem­li soru­la­rı yanıtladı.

Yor­gun­luk his­si ile kalp has­ta­lık­la­rı ara­sın­da­ki iliş­ki nedir?

Ken­di­si­ni yor­gun his­set­ti­ği­ni ve git­ti­ği dok­tor­la­rın her­han­gi bir neden bula­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen has­ta­la­rın bir kez de kar­di­yo­lo­jik muaye­ne­den geç­me­le­ri önem­li­dir. Yor­gun­luk bazı kalp has­ta­lık­la­rı­nın ilk bul­gu­su ola­bi­lir. Kişi­nin, yürü­mek, mer­di­ven çık­mak gibi gün­lük akti­vi­te­le­ri­ni yap­mak­ta zor­lan­ma­sıy­la ilgi­li yakın­ma­sı, akla ilk ola­rak kalp has­ta­lı­ğı­nı getir­me­me­li­dir. Ancak kan­sız­lık, tiro­id ya da çeşit­li kas ve nöro­lo­jik has­ta­lık­lar bulun­ma­dı­ğın­da kalp has­ta­lık­la­rı­nın da yor­gun­luk nede­ni ola­bi­le­ce­ği unutulmamalıdır.

Tüm organ ve doku­la­rın oldu­ğu gibi, iske­let kas­la­rı­nın da kana gerek­si­nim­le­ri var­dır. Kal­bin pom­pa­la­ma gücü azal­dı­ğın­da, vücut kanı önce­lik­li ola­rak beyin, böb­rek ve kal­be gön­der­di­ğin­den, iske­let kas­la­rı­na gelen kan mik­ta­rı aza­lır. Dola­yı­sıy­la, kişi ken­di­ni yor­gun his­se­der. Kalp yet­mez­li­ği teda­vi­si olan bir has­ta, yor­gun­luk­tan yakın­ma­ya baş­la­dı­ğın­da, kalp yet­mez­li­ği­nin kötü­ye git­ti­ği düşünülmelidir.

yorgunlukYor­gun­luk belir­ti­si ile orta­ya çıkan ve kalp has­ta­lık­la­rıy­la en çok karış­tı­rı­lan has­ta­lık­lar hangileridir?

Yor­gun­luk belir­ti­si verip, kalp has­ta­lı­ğıy­la karış­tı­rı­lan has­ta­lık­la­rın başın­da tiro­id has­ta­lık­la­rı ve MS gibi, miyo­pa­ti­ler gibi nöro­lo­jik has­ta­lık­lar gel­mek­te­dir. Yor­gun­lu­ğun sebe­bi basit bir biçim­de kan­sız­lı­ğa bağ­la­nıp, daha son­ra kalp has­ta­lı­ğı oldu­ğu anla­şı­lan has­ta­lar da vardır.

İlgili Haberler

Leave a Comment