Yoğun bakımda bilimsel ve etik kurallara uygun davranılmalı”

Prof. Dr. Özcan Erdemli

HAZİ­R­AN 2016

Acı­ba­dem Anka­ra Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Prof. Dr. Özcan Erdem­li, yoğun bakım süre­cin­de, bilim­sel ve etik kural­la­ra uygun dav­ran­ma­nın temel ilke oldu­ğu­na dik­kat çeke­rek oda­la­rın her has­ta için ayrı düzen­len­miş ısı ve hava­lan­dır­ma sis­te­mi ve diya­liz gibi uygu­la­ma­la­ra imkân sağ­la­yan kabin” anla­yı­şı ile düzen­len­me­si gerek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Erdem­li, İzol­asy­on kabi­nin­de nega­tif basınç mev­cut ve bağım­sız aspi­ras­yon sis­te­mi­nin olma­sı yoğun bakım üni­te­sin­de enfek­si­yon kont­ro­lü açı­sın­dan önem taşı­yor. Her yatak başın­da yapay solu­num ciha­zı ve her tür­lü taki­be uygun moni­tör­ler, ani geli­şen organ yet­mez­lik­le­ri için kul­la­nı­ma hazır yaşa­mı des­tek­le­yecek diya­liz gibi cihaz­lar bulun­ma­lı. Labo­ra­tu­var ve görün­tü­le­me cihaz­la­rı (bil­gi­sa­yar­lı tomogrofi(Flash CT), man­ye­tik rezo­nans görün­tü­le­me (MRI), yatak başın­da ult­ra­so­nog­ra­fi, bron­kos­ko­pi, trans­to­ra­sik-tran­sö­zo­fa­ge­al eko­kar­di­yog­ra­fi (vb.) hiz­met­le­ri 24 saat sürey­le yet­kin bir kad­ro ile veri­le­bi­li­yor olma­lı” dedi.

yogun bakim

Tek­no­lo­ji­yi yakın takip

Yoğun bakı­mın sta­tik değil dina­mik bir süreç oldu­ğu­nu ifa­de eden Prof. Dr. Erdem­li, Has­ta­ya ait bul­gu­la­rın yakın mone­ti­zas­yo­nu yanı sıra bilim­sel geliş­me­le­rin ve tek­no­lo­ji­nin yakın­dan taki­bi gere­kir. Bil­gi İşl­em (Bili­şim) para­met­re­le­ri kul­la­nı­la­rak etkin ve yet­kin tanı ve teda­vi için süreç yakın­dan takip edil­me­li, yeni­lik­le­re tıb­bi uygu­la­ma­lar­da yer veril­me­li, enfek­si­yon pre­ve­lans ve sur­ve­yans çalış­ma­la­rı özen­le takip edil­me­li, kali­te kont­rol ve skor­la­ma sis­tem­le­ri uygu­lan­ma­lı­dır. Kısa­ca yoğun bakım­lar bili­min, tek­no­lo­ji­nin ve tüm sağ­lık çalı­şan­la­rı­na ait özve­ri­nin uyum içe­ri­sin­de sah­ne aldı­ğı plat­form­lar­dır” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment