Yeşim Ülger Novartis Türkiye Resmi İlişkiler Yöneticisi Oldu

UZUN yıl­lar­dır sağ­lık sek­tö­rün­de çeşit­li görev­ler­de bulu­nan Yeşim Ülger Novar­tis Tür­ki­ye Res­mi İlişk­il­er Yöne­ti­ci­li­ği göre­vi­ne geti­ril­di. Lisans eği­ti­mi­ni Anka­ra Üni­ver­si­te­si Zira­at Fakültesi’nde tamam­la­yan Ülger, kari­ye­ri­ne 1998 yılın­da Novar­tis Kar­di­yo­lo­ji eki­bin­de satış ve tanı­tım sorum­lu­su ola­rak baş­la­dı. 2002- 2010 yıl­la­rı ara­sın­da Novar­tis Meto­bo­liz­ma eki­bin­de görev yap­tı. 2009 yılın­da kıdem­li satış ve tanı­tım uzma­nı ünva­nı aldı. Bir dönem Oftal­mo­lo­ji eki­bin­de çalış­tık­tan son­ra Novar­tis Tür­ki­ye Pazar Eri­şim Departmanı’nda kamu iliş­ki­le­ri yöne­ti­ci­si ola­rak görev yapan Ülger, Novar­tis Tür­ki­ye Res­mi İlişk­il­er Yöneticiliği’ne atandı.

İlgili Haberler

Leave a Comment