Yeşilay internet bağımlılığına da savaş açtı

663fd3c514Tür­ki­ye Yeşi­lay Cemi­ye­ti, Ağus­tos ayın­da Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Kuru­mu Baş­kan­lı­ğı (BTK) ile imza­la­dı­ğı işbir­li­ği pro­to­ko­lü kap­sa­mın­da İnter­ne­tin Bilinç­li Kul­la­nı­mı ve Tek­no­lo­ji Bağım­lı­lı­ğı Çalış­ta­yı” düzen­le­di. Çalış­tay­da top­lu­mun tüm kesim­le­rin­de bilinç­li inter­net kul­la­nı­mı­na yöne­lik far­kın­da­lık oluş­tu­ra­cak öne­ri­ler ve tek­no­lo­ji bağım­lı­lı­ğı­nı önle­yi­ci temel çalış­ma­lar sunul­du.

Top­lu­mun tüm kesim­le­rin­de tek­no­lo­ji kul­la­nı­mı ve özel­lik­le inter­net kul­la­nı­mı git­tik­çe artı­yor. Bu artış bera­be­rin­de inter­ne­tin bilinç­siz kul­la­nı­mıy­la ilgi­li sorun­la­rı ve birey­ler­de tek­no­lo­ji bağım­lı­lı­ğı­nın orta­ya çık­ma ris­ki­ni de bera­be­rin­de geti­ri­yor. Yeşi­lay ve BTK’nın koor­di­nas­yo­nuy­la dün­ya­da oldu­ğu gibi ülke­miz­de de cid­di bir teh­li­ke olma­ya baş­la­yan Tek­no­lo­ji Bağım­lı­lı­ğı” soru­nu­na yöne­lik, kamu­oyu­nun far­kın­da­lı­ğı­nı artır­mak ve konu­nun uzman­la­rı ile pra­tik çözüm­ler üret­mek ama­cıy­la bir çalış­tay düzen­len­di.

1719 Ocak 2014 tarih­le­rin­de Abant’ta ger­çek­le­şen çalış­ta­ya BTK Baş­ka­nı Dr. Tay­fun Aca­rer, Yeşi­lay Genel Baş­ka­nı Prof. Dr. M. İhsan Kara­man, Yeşi­lay Yöne­tim Kuru­lu üye­le­ri ve Genel Müdü­rü, Aile ve Sos­yal Poli­ti­ka­lar Bakan­lı­ğı, Genç­lik ve Spor Bakan­lı­ğı, Elekt­ro­man­ye­tik Kir­li­li­ği Önle­me, Ölç­me, Araş­tır­ma Der­ne­ği, Emni­yet Müdür­lü­ğü, Bili­şim Tek­no­lo­ji­le­ri Eği­tim­ci­le­ri Der­ne­ği, Mut­lu Çocuk­lar Der­ne­ği, Talim ve Ter­bi­ye Kuru­lu Baş­kan­lı­ğı gibi kurum­lar­dan yet­ki­li­ler ve çok sayı­da aka­de­mis­yen katıl­dı.

Çalış­tay sonu­cun­da; pra­tik çözü­me dönük, uygu­la­na­bi­lir, etkin, somut ve ölçü­le­bi­lir gös­ter­ge­le­re daya­lı bir eylem pla­nı hazır­lan­dı. Çalış­ma grup­la­rı; çocuk ve ergen­ler, anne-baba­lar, yetiş­kin birey­ler, eği­tim­ci­ler, psi­ko­log, psi­ko­lo­jik danış­man, psi­ki­yat­rist ve dok­tor­lar, sivil top­lum kuru­luş­la­rı ve ilgi­li dev­let kurum­la­rı ola­rak belir­len­di. Her bir hedef kit­le için fark­lı çalış­ma öne­ri­le­ri sunul­du.

Kamu­oyu bilinç­len­di­ri­lecek

Bu kap­sam­da okul­lar­da bil­gi­len­di­ri­ci ve önle­yi­ci reh­ber­lik çalış­ma­la­rı yapı­la­bi­le­ce­ği, BTK baş­ta olmak üze­re ilgi­li tüm kurum­lar tara­fın­dan hazır­la­na­cak bil­gi­len­di­ri­ci bro­şür­le­rin yanı sıra vide­olar ve kamu spot­la­rı­nın yayın­la­na­bi­le­ce­ği, özel­lik­le aile­le­rin inter­ne­tin bilinç­li bir şekil­de kul­la­nı­mı­na yöne­lik bil­gi eksik­lik­le­ri­nin gide­ril­me­si gerek­ti­ği ifa­de edil­di.

Kül­tü­rel ve spor­tif etkin­lik­ler çocuk­la­rı bağım­lı­lık­lar­dan uzak tuta­cak

Çalış­tay­da okul­lar­da ve okul dışın­da çocuk­la­rın ve genç­le­rin kali­te­li zaman geçi­re­cek­le­ri yaşam alan­la­rı­nın zen­gin­leş­ti­ril­me­si gerek­ti­ği ifa­de edil­di.  Sos­yal, kül­tü­rel ve spor­tif etkin­lik­le­rin art­tı­rı­la­rak bağım­lı­lık­lar­dan uzak, daha aktif ve sağ­lık­lı nesil­le­rin yetiş­ti­ri­le­ce­ği vur­gu­su yapıl­dı. Bu konu­lar­da bele­di­ye­ler ve kamu kurum­la­rı ile ilgi­li çalış­ma­lar yürü­tül­me­si öne­ril­di.

Genç­lik ve Spor Bakanlığı’na bağ­lı Genç­lik ve Spor İl Müdür­lük­le­ri bün­ye­sin­de­ki genç­lik mer­kez­le­rin­de genç­le­rin bilinç­li­lik düzey­le­ri­ni art­tır­ma­ya yöne­lik semi­ner­ler düzen­le­ne­bi­le­ce­ği söy­len­di. Aile­le­re yöne­lik bil­gi­len­dir­me için Aile ve Sos­yal Poli­ti­ka­lar Bakanlığı’nın sorum­lu­luk üst­le­ne­rek önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­ni ifa­de etti.

Tek­no­lo­ji­nin sağ­lık­lı kul­la­nı­mı konu­sun­da top­lu­mun bilinç­len­me­si­ni ve far­kın­da­lık düze­yi­ni art­tır­ma­sı için düzen­le­nen çalış­tay­da görü­şü­len öne­ri­le­rin önü­müz­de­ki gün­ler­de ilgi­li kurum­lar­la yapı­la­cak işbir­lik­le­ri ile haya­ta geçi­ril­me­si plan­la­nı­yor.

İlgili Haberler

Leave a Comment