Yeşilay globalleşti

m.ihsan karamanGÜN­CEL / MAYIS 2016

Ulus­la­ra­ra­sı alan­da­ki faali­yet­le­ri­ni bir üst aşa­ma­ya taşı­yan Yeşi­lay, küre­sel bir sivil top­lum kuru­lu­şu sta­tü­sü­ne ulaş­tı. Bugü­ne kadar dün­ya­nın dört bir yanın­da teş­ki­lat­lan­ma­ya giden Yeşi­lay, Ulus­la­ra­ra­sı Yeşi­lay Federasyonu’nun kuru­luş dek­la­ras­yo­nu­nu 30 ülke­nin katı­lı­mı ile İstanbul’da imzaladı.

Fede­ras­yo­nun kuru­luş top­lan­tı­sı­na Afga­nis­tan, Arna­vut­luk, Azer­bay­can, Bang­la­deş, Bos­na Her­sek, Bul­ga­ris­tan, Çin (Sin­can Uygur Özerk Böl­ge­si), Endo­nez­ya, Fil­di­şi Sahil­le­ri, Filis­tin, Gür­cis­tan, Kara­dağ, Ken­ya, Kıb­rıs (KKTC), Kon­go, Koso­va, Lüb­nan, Malez­ya, Mali, Nijer, Nijer­ya, Pakis­tan, Sene­gal, Soma­li, Sudan, Tan­zan­ya, Tay­land, Ugan­da ve Yemen’den ülke Yeşi­lay­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri katıldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment