Yeşil çay kanseri hem önlüyor, hem tedavi ediyor

Prof. Dr. Erdem Yeşilada
Prof. Dr. Erdem Yeşilada

GÜN­CEL / MAYIS 2016

Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Ecza­cı­lık Fakül­te­si, Far­ma­kog­no­zi ve Fito­te­ra­pi Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Erdem Yeşi­la­da, yeşil çayı ve çağın has­ta­lı­ğı kan­se­re etki­le­ri­ni anlat­tı: Özel­lik­le yeşil çay, anti­ok­si­dan etki­si­ne bağ­lı ola­rak, tümör olu­şu­mun­da ve geli­şi­min­de rol oyna­yan gen­le­ri, enzim­le­ri ve pro­te­in­le­ri düzen­le­ye­rek tümör olu­şu­mu­nu engel­li­yor, tümör­le­rin bes­len­me­si­ni önle­ye­rek kan­ser hüc­re­le­ri­nin ölü­mü­nü sağ­la­dı­ğı da bilim­sel çalış­ma­lar­da tes­pit edi­len­ler arasında.

Japonya’da yak­la­şık 50 bin kişi (40 yaş üze­ri) üze­rin­de yürü­tü­len bir izle­me çalış­ma­sın­da pros­tat kan­se­ri geli­şi­mi ora­nı­nın gün­de 1 bar­dak ve daha az içen­le­re oran­la gün­de 5 bar­dak ve üze­rin­de yeşil çay içen­ler­de belir­gin bir şekil­de azal­dı­ğı göz­lem­len­miş. Diğer kli­nik çalış­ma­lar­da gün­de 9 bar­da­ğa kadar yeşil çay içil­me­si­nin kolon kan­ser­le­ri üze­rin­de etki­li ola­bi­le­ce­ği bil­di­ri­li­yor. Beyaz ve yeşil çay, anti­ok­si­dan etki­si ile güne­şin olum­suz etki­le­ri­ne kar­şı deri­yi koru­ya­rak deri kan­ser­le­ri­nin önlen­me­si ama­cıy­la öne­ri­li­yor. Ayrı­ca yeşil çay tüke­ti­mi­nin kan­ser ilaç­la­rı­nın etkin­li­ği­ni artı­ra­bi­le­ce­ği­ne yöne­lik deney­sel bul­gu­lar da mev­cut. Özel­lik­le meme kan­ser­le­rin­de (öst­ro­jen resep­tör pozi­tif ve nega­tif) kan­ser ilaç­la­rı­nın (tamok­si­fen, vd.) bir­lik­te veril­me­si­nin teda­vi­nin başa­rı­sı­nı artı­ra­bi­le­ce­ği yönün­de araş­tır­ma­lar bulunuyor.”

İlgili Haberler

Leave a Comment