Yeryüzü Cenneti Koh Samui

YAZI: Ziy­ne­ti KOCABIYIK

FOTOĞ­RAF­LAR: Hakan ODABAŞI

 

Koh Samui ada­sı Tay­land kör­fe­zi­nin güne­yin­de bulu­nan 3 ada­nın en büyü­ğü ve en turis­ti­ği. Ada­ya ula­şım direkt uçak­la ya da tren+tekne veya uçak+tekne seçe­nek­le­rin­den biri­ni kul­la­na­rak sağ­la­na­bi­li­yor. Son dere­ce güzel bir hava­ala­nı­na sahip olan Koh Samu­i’­ye Bang­kok Suvar­nab­hu­mi Hava­ala­nı­’­nın­dan gün için­de çok sayı­da Bang­kok Air­ways uçu­şu yapı­lı­yor. Bu uçuş­lar­dan daha ucuz ola­nın­da per­va­ne­li uçak­lar uçu­yor ve 1,5 saat­te ada­ya ula­şı­yor. Biraz daha pahal­lı uçuş­lar­da ise daha yeni uçak­lar kul­la­nı­lı­yor ve 1 saat­te ada­ya ulaş­mak müm­kün olu­yor. Eğer Bang­kok Air­way­s­’i kul­la­nı­yor­sa­nız uçu­şu­nuz­dan bir­kaç saat önce hava­ala­nın­da olma­nı­zı ve bir hava­la­nın­da geçi­re­bi­le­ce­ği­niz en keyif­li saat­le­rin tadı­nı çıkar­ma­nı­zı öne­ri­riz. Çün­kü hava­ala­nı bina­sı Thai sti­li ahşap­tan yapıl­mış ve içi tama­men ren­ga­renk tro­pik çiçek­ler­le ve ağaç­lar­la düzen­len­miş. Bura­da bek­ler­ken, haya­tı­nız­da bir kez olsun hava­ala­nın­da uçak bek­le­di­ği­niz saat­le­ri uzat­mak iste­ye­ce­ği­ni­ze bah­se girebilirim.
Koh Samu­i’­ye daha eko­no­mik bir yol­la ulaş­mak için, Bang­ko­k­’­tan Surat Tha­ni­’­ye giden tre­ne ya da AirA­si­a’­nın hava­yol­la­rı­nın uçak­la­rı­na bine­bi­lir­si­niz. Hava­ala­nın­dan ya da tren garın­dan oto­büs­le 1.5 saat süren bir yol­cu­luk yapa­rak lima­na, ora­dan da tek­ne ile 1 saat için­de de ada­ya vara­bi­lir­si­niz. Tabi bu uzun ve zah­met­li bir yol­cu­luk olur.
Koh Samui ger­çek anlam­da bir cen­net ada­sı. Bem­be­yaz ve sıca­cık kum­la­rı­na ayak bas­tı­ğı­nız­da his­se­di­yor­su­nuz bunu. Hele, nere­dey­se dal­la­rı­nı deni­ze kadar uza­tan pal­mi­ye ağaç­la­rı­nın göl­ge­sin­de uza­nıp yeşil, mavi, turku­vaz ve laci­ver­tin bir­bi­ri­nin içi­ne geçe­rek muh­te­şem bir renk armo­ni­si oluş­tur­du­ğu deni­zi izler­ken, kena­rı­na orki­de yer­leş­ti­ril­miş mey­ve kok­tey­li­ni­zi yudum­lar­ken daha da faz­la hissedersiniz.
Koh Samui, sınır­sız eğlen­ce ya da delik­siz huzu­ru seçen­le­rin ken­di­le­ri­ne göre mut­lu ola­bi­le­cek­le­ri bir yer. Hare­ket­li bir gün ve hare­ket­li bir gece haya­tı iste­yen­ler, konak­la­mak için aynı zaman­da ada­nın en güzel kum­sal­la­rı­na sahip olan Cha­weng Beach ve Lamai Beac­h­’i ter­cih ede­bi­lir­ler. Bu plaj­lar­da son dere­ce lüks (ama o dere­ce pahal­lı olma­yan) spa otel­le­ri ya da basit bun­go­lov­lar­dan olu­şan otel­ler bul­mak müm­kün. Eğer tama­men roman­tik ve ses­siz bir tatil geçir­mek ister­se­niz daha çok bala­yı çift­le­ri­nin ter­cih etti­ği Bop­ho­ut Balık­çı kasa­ba­sı tam size göre. Bura­da daha bulu­nan daha lüks otel­ler, kon­fo­ra önem veren Avru­pa­lı­lar için yapılmış.

Yerel Lez­zet­ler
Koh Samu­i’­de de bütün Tay­lan­d­’a oldu­ğu gibi yeme içme son dere­ce ucuz. Yemek seçe­nek­le­ri ise son­suz… Bir­bi­rin­den lez­zet­li deniz ürün­le­ri­ni, tro­pik mey­ve­le­ri, son dere­ce leziz baha­rat­lar­la tad­lan­dı­rıl­mış Thai yemek­le­ri­ni (özel­lik­le kav­rul­muş, buhar­da pişi­ril­miş pirin­ce ya da bir tür makar­na­ya ekle­nen deniz mah­sül­le­ri, tavuk, et ya da seb­ze ile yapı­lan nood­le­’­lar mut­la­ka tadıl­ma­sı gere­ken lez­zet­ler), Tür­ki­ye­’­de hayal bile ede­me­ye­ce­ği­niz ucuz­luk­ta yiyebilirsiniz.

Bodrum’u Hatır­la­tı­yor
Cha­weng Beac­h­’in gece yaşa­mı son dere­ce hare­ket­li. Bod­ru­m­’u andı­ran bir gece yaşan­tı­sı var. Gece­nin iler­le­yen saat­le­ri­ne kadar sokak­ta yemek­le­ri­ni yiyen­ler, gece­ya­rı­sı­na doğ­ru bar­la­rı dol­dur­ma­ya baş­lı­yor­lar­lar. Cha­wen­g­’­de­ki en büyük, en kala­ba­lık ve renk­li bar, popü­ler müzik­le­rin çalın­dı­ğı Gre­en Man­go. Daha nezih bir gece eğlen­ce­si yaşa­mak iste­yen­ler ise Solo­’­yu ter­cih edi­yor. Bura­da bazı akşam­lar yapı­lan can­lı per­for­mans­lar saba­hın ilk ışık­la­rı­na kadar sürüyor.
Elbet­te ara­da bir­bi­rin­den güzel Rus dans­çı­la­rın gös­te­ri yap­tı­ğı gogo bar­lar ya da kapı­sın­da sizi Thai kız­la­rın kar­şı­la­dı­ğı ve müzi­ğin sokak­la­ra taş­tı­ğı açık­ha­va bar­la­rı da mevcut.

Egzo­tik Ada
Koh Samui ada­sı siz­le­re güne­şin batı­şı ile roman­tiz­min en güzel anla­rı­nı, yem­ye­şil bit­ki örtü­sü ile ger­çek bir tabi­atı, Big Budd­ha­’­sıy­la tari­hin en derin­lik­le­rin­de­ki kül­tü­rel bir egzo­tiz­mi yaşatır.
Koh Samui ada­sın­da fil­ler üze­rin­de subt­ro­pik böl­ge­yi gez­me imka­nı­nız bu ada­yı diğer ada­lar­dan fark­lı kılan önem­li özel­lik­ler­den­dir. Ayrı­ca Namu­ang şela­le­si Budd­ha nın sihir­li bah­çe­si, May­mun Sho­w’­lar, ada­nın diğer güzellikleridir.
Bun­la­rın yanı sıra Samui ada­sı­nın seb­ze mey­ve ve balık­la­rın en güzel şekil­de sunul­du­ğu yer­li pazar, deniz çin­ge­ne­le­ri kasa­ba­sı ve baş­kent Nat­hon turist­le­rin vaz­ge­çe­me­ye­cek­le­ri yerlerdir.
Koh Samui ada­sı­nın ade­ta sim­ge­si olan ve yer­li halk ile bir­lik­te yaşa­yıp onla­ra Hin­dis­tan Cevi­zi top­la­ma­sın­da yar­dım eden Samui ada­sı­nın may­mun­la­rı siz­le­re ayrı bir atmos­fer yaratacaktır.
Koh Tao ve Koh Samui dün­ya­nın en popü­ler dalış böl­ge­le­rin­den birisidir.
Padi Scu­ba dalış mer­kez­le­ri bu böl­ge­nin dalış konu­sun­da­ki muh­te­şem­li­ği­ni siz­ler­le buluşturur.

Sual­tı Cenneti
Samui civar­da­ki dalış böl­ge­le­ri yak­la­şık yüz­ler­ce deği­şik nok­ta­da bulur. Bazı dalış okul­la­rı Resor­t­’­ler­le enteg­re olup siz­le­re en rahat dalış yap­ma imkan­la­rı­nı sağ­lar. Samui yi dalış konu­sun­da dün­ya­nın en iyi­le­rin­den biri yapan en önem­li özel­lik yüz­ler­ce dalış nok­ta­sı­nın diğer dalış nok­ta­sı­na hiç bir şekil­de ben­ze­me­me­si­dir. Fark­lı dalış nok­ta­la­rı­nın getir­di­ği özel­lik­ler­den dola­yı böl­ge­de akın­tı dalı­şı, derin dalış, batık dalı­şı, duvar dalı­şı, mağa­ra dalı­şı, kovuk dalı­şı ve gece dalı­şı yap­ma avan­taj­la­rı­na sahip olun­ma­sı­dır. Bunun yanı sıra tro­pik böl­ge­nin hari­ka görün­tü­le­ri­ni en renk­li balık­lar eşli­ğin­de izle­ye­bi­lir ve sual­tı fotoğ­raf­çı­lı­ğı için mükem­mel görün­tü­ler yakalayabilirsiniz.

İlgili Haberler

Leave a Comment