Yeni nesil antipsikotiklere giden yolda Türk imzası

GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si (BAU) TIP Fakül­te­si Dekan Yar­dım­cı­la­rın­dan Biyo­fi­zik Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Ser­dar Durdağı’nın dopamin‑2 resep­tö­rü­nü 1975 yılın­da keş­fe­den Toron­to Üniversitesi’nden Prof. Dr. Phi­lip Seeman ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği Bin­ding Inte­rac­ti­ons of Dopa­mi­ne and Apo­morp­hi­ne in D2High and D2Low Sta­tes of human Dopa­mi­ne D2 Recep­tor (D2R) using Com­pu­ta­ti­onal and Expe­ri­men­tal Tech­ni­qu­es” isim­li çalış­ma, yük­sek etki fak­tör­lü, pres­tij­li der­gi­ler­den ACS Che­mi­cal Neuros­ci­en­ce” der­gi­si tara­fın­dan kabul edil­di. (Dur­da­ğı ve ark. ACS Chem Neuros­ci­en­ce, 2015; DOI: 10.1021/acschemneuro.5b00271)

Par­kin­son ve Alz­he­imer gibi nöro­de­je­ne­ra­tif has­ta­lık­lar­la şizof­re­ni­nin teda­vi­sin­de önem­li rol oyna­ma­sı bek­le­nen bu çalış­ma­sı­nı yak­la­şık 3 yıl­dır sür­dü­ren Doç. Dr. Dur­da­ğı, bu yayı­nın öne­mi­ni şöy­le anlattı:

HEDEF YAN ETKİ­Sİ AZAL­TIL­MIŞ YENİ NESİL İLAÇLAR

Bu çalış­ma­mız­da Dopa­min 2 resep­tö­rü­nün 3 boyut­lu yapı­sı­nı aktif ve inak­tif form­lar­da mono­mer (aktif, inak­tif) ve dimer ola­rak (aktif-aktif) ve (inak­tif-inak­tif) ola­rak bili­nen deney­sel veri­ler kul­la­nı­la­rak homo­lo­ji model­le­me­si ve dina­mik simü­las­yon­lar yar­dı­mıy­la açı­ğa çıkar­dık. Hedef pro­te­in­le­re deney­sel ola­rak bağ­lan­ma afi­ni­te­le­ri bili­nen mole­kül­le­ri bağ­la­ya­rak teorik ola­rak elde edi­len sonuç­lar ile kar­şı­laş­tı­ra­rak elde edi­len 3 boyut­lu pro­te­in hedef yapı­la­rı­nı vali­de ettik. Deney­sel ve simü­las­yon sonu­cu elde edi­len sonuç­la­rın bir­bir­le­ri ile uyum­lu olma­la­rı homo­lo­ji model­le­me­si ile elde edi­len 3D yapı­la­rın güve­ni­lir olma­la­rı­nı işa­ret etmek­te­dir. Ama­cı­mız bu hedef yapı­la­rı kul­la­na­rak ato­mik düzey­de ilaç-resep­tör etki­le­şim­le­ri­ni ince­le­mek ve mole­kü­ler meka­niz­ma­la­rın aydın­la­tıl­ma­sı sonu­cu yeni nesil yan etki­le­ri azal­tıl­mış antip­si­ko­tik­le­rin geliş­ti­ril­me­si­dir. Çalış­ma­mı­zın yeni teda­vi şekil­le­ri­nin, yeni ilaç­la­rın geliş­ti­ri­le­bil­me­si için öncü ola­bi­le­ce­ği­ne inanıyorum.”

İlgili Haberler

Leave a Comment