Yeni güne giren ilk ülke: KİRİBATİ

Layout 1EKİM 2015

Büyük Okyanus’un orta kesi­min­de, takı­ma­da­lar­dan olu­şan Kiribati’nin Baş­ken­ti Bairiki’dir. Ülke­nin 33 ato­lü, ekva­tor civa­rın­da­ki 3,5 mil­yon km² kadar geniş bir ala­na yayılmıştır.

Ülke adı, ana takı­ma­da­la­ra veri­len İng­il­izce, Gil­berts Adaları”ndan gel­mek­te­dir. 100 bin kişi­nin yaşa­dı­ğı Kiribati’de kişi başı mil­li gelir 1.400 USD’dır. Kiribati’nin doğu ucu tarih değiş­tir­me çiz­gi­si­ne sınır­dır. Bu neden­le Kiri­ba­ti dün­ya­da yeni güne ilk giren ülkedir.

1999 yılın­da ülke­nin en doğu­sun­da­ki Caro­li­ne Ada­sı, Kiribati’nin üçün­cü milen­yu­ma giren ilk ülke olma­sı şere­fi­ne Milen­yum Ada­sı ola­rak” adlandırılmıştır.

İng­il­izl­er Kiribati’ye 1837’de gel­miş­ler­dir. İngiltere’den bağım­sız­lı­ğı­nı 1979’da kaza­nan Kiri­ba­ti, Bir­leş­miş Mil­let­ler üye­li­ği­ne 1999’da kabul edil­miş­tir. Kiribati’de sıcak, tro­pi­kal iklim egemendir.

Sıcak­lık­ta mev­sim­lik değiş­me­ler çok az görü­lür. Gün­düz 2734°C olan sıcak­lık, gece­le­ri ender ola­rak 21°C’nin altı­na düşer.

Atoll de Male Nord - Ilot de Male - Maldives

Ülke­de, işgü­cü­nün büyük çoğun­lu­ğu, balık­çı­lık ve çift­çi­lik­le uğra­şır. Balık­çı­lı­ğın, bir endüst­ri dalı­na dönüş­tü­rül­me­si­ne çalı­şıl­mak­ta­dır. Baş­lı­ca tarım­sal ürün­ler, hin­dis­tan cevi­zi, kop­ra, muz, mey­ve ve seb­ze­dir. Son yıl­lar­da işlen­miş balık ve pal­mi­ye yağı üre­ti­mi­ne geçil­miş­tir. Yıl­lık balık üre­ti­mi 25 bin ton­dur. Kiribati’ye direkt ula­şım sade­ce Japonya’dan mümkündür.

kiribati-2

İlgili Haberler

Leave a Comment