Yeditepe Üniversitesi, GE ile yenileniyor

yeditepeSEK­TÖR / AĞUS­TOS 2016

GE Sağ­lık, Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si ile yap­tı­ğı işbir­li­ği ile 34 bin met­re­ka­re ala­na sahip, yıl­lık orta­la­ma 140 bin has­ta kabul eden has­ta­ne­yi son tek­no­lo­ji ürü­nü ekip­man­lar­la dona­tı­yor. GE Sağlık’ın Geli­şen Pazar­lar böl­ge­sin­de, ses­siz MR ve sen­te­tik MR özel­lik­le­ri­ni bir ara­da sunan has­ta dos­tu ilk hib­rit 3T man­ye­tik rezo­nans görün­tü­le­me sis­te­mi Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Hastanesi’nde yer alacak. 

Hib­rit Ame­li­yat Oda­sı ile has­ta­la­ra yük­sek tek­no­lo­ji­li ve güven­li hiz­met sunulacak.

Yapı­lan anlaş­ma ile Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si, Ses­siz MR tek­no­lo­ji­si, Sen­te­tik MR, One­Be­at Car­di­ac (tek kalp atı­mın­da kar­di­yak çekim), yük­sek rezo­lüs­yon ile HD görün­tü­le­me kali­te­si, Ult­ra Low Dose (düşük rad­yas­yon­lu çekim), EcoF­low (düşük akım anes­te­zi uygu­la­ma­sın­da has­ta güven­li­ği), AoA (anes­te­zi­nin yeter­li­li­ği ve uygun­lu­ğu), Füz­yon Tek­no­lo­ji­si (MR görün­tü­le­ri­nin Ult­ra­son­da ana­liz edil­me­si) gibi geliş­miş tek­no­lo­jik özel­lik­le­re sahip Rad­yo­lo­ji, Yaşam Des­tek ve Ult­ra­son ekip­man­la­rı ile dona­tı­la­cak. Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si için yeni­lik­çi bir yatı­rım nite­li­ği taşı­yan anlaş­ma dahi­lin­de cihaz­la­rın tes­li­mi 2016 yılı­nın üçün­cü çey­re­ğin­de tamamlanacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment