Yaz hazırlıklarının artçı şokları yeteri kadar dikkate alınıyor mu?

Yaz gel­di­ğin­de her­kes bir hazır­lık içi­ne girer. Bu hazır­lık sade­ce kıya­fet­ler­le ve evde yapı­lan ufak deği­şik­lik­ler­le sınır­lı değil­dir. İns­anl­ar yazın daha zayıf, daha narin ve daha çeki­ci görün­mek ister­ler ve bunu başa­ra­bil­mek adı­na bir yıl boyun­ca yap­ma­dık­la­rı­nı kısa bir süre içi­ne sığ­dır­mak ister­ler. Şok diyet­ler­le zayıf­la­ma­ya çalı­şır­lar. Daha iyi görün­mek adı­na solar­yum salon­la­rı­na gidip hız­lı­ca cilt­le­ri­ne renk ver­me­ye çalı­şır­lar. Oysa bunu yapan­lar, bu şok hare­ket­ler­le vücut­la­rı­na nasıl zarar ver­dik­le­ri­ni bil­mez­ler ve bun­la­rı bir dep­rem gibi görür­sek art­çı şok­la­rın­dan da haber­dar değillerdir.

Hız­la kilo ver­mek ama­cı ile yapı­lan şok diyet­ler baş­lan­gıç­ta kilo ver­me konu­sun­da başa­rı­lı gibi görün­se de ile­ri­de orta­ya çıka­ra­ca­ğı art­çı şok­lar­la risk­le­ri bera­be­rin­de geti­ri­yor. Uzun süre­li açlık vücut için bir stres ola­bi­lir ve kalp üze­rin­de­ki stres yükü art­tı­ra­bi­lir. Vücu­dun elekt­ro­lit den­ge­si bozu­la­bi­le­ce­ğin­den kalp rit­mi prob­lem­le­ri­ne ve hat­ta kalp kri­zi­ne neden ola­bi­lir. Açlı­ğın yanın­da susuz da kalı­nı­yor­sa zaten sıcak olan ortam­da su kay­bı, hal­siz­lik, tan­si­yon düşük­lü­ğü ve baş dön­me­si­ne yol aça­bi­lir. Alın­ma­sı gerek­li besin mad­de­le­rin­den hız­la yok­sun kalan kişi­ler­de baş ağrı­sı ve kon­sant­ras­yon kay­bı görü­le­bi­lir. Hız­lı kilo alım­la­rı ve ver­me­ler vücu­dun meta­bo­lik den­ge­si­ni boza­rak, insü­lin diren­ci­nin geliş­me­si­ne ve ile­ri­de şeker has­ta­lı­ğı­na kadar giden bir yolun baş­lan­gı­cı ola­bi­lir. Sade­ce sıvı ile yapı­lan diyet­ler­de aşı­rı sıvı yük­len­me­si­ne neden ola­rak vücu­dun den­ge­si­ni boza­bi­lir. Ve niha­ye­tin­de daha este­tik görün­mek için yapı­lan bir şok diyet gerek­li vita­min ve mine­ral­le­rin eksik­li­ği­ne bağ­lı ola­rak saç­la­rın dökül­me­si­ne ve daha yor­gun görün­me­ni­ze fır­sat verebilir.

Este­tik görün­me konu­sun­da hız­lı veri­len karar­lar da ile­ri­de art­çı şok­lar­la sağ­lı­ğı ris­ke ata­bi­lir. Yaz döne­min­de yapı­lan kesi­ler güneş­le kar­şı­laş­tı­ğı zaman leke bırak­ma ihti­ma­li­ni art­tı­rır. Bacak­lar­da orta­ya çıkan kıl­cal damar­lar için bu neden­le en uygun skle­ro­te­ra­pi döne­mi kış ayla­rı­dır. Aksi hal­de işlem yapı­lan yer­de leke kala­bi­lir ve görün­tü kişi­nin daha faz­la rahat­sız ede­bi­lir. İşl­emd­en son­ra en az 6 haf­ta işlem yapı­lan yer­le­ri güneş koru­yu­cu krem­ler­le ve kıya­fet­ler­le kapa­lı tut­mak gerek­li­dir. Ayrı­ca hız­lı çözüm ara­yı­şı için­de yap­tı­rı­lan tüm este­tik giri­şim­ler uzun dönem­de kişi­yi mut­lu etmeyebilir.

Güneş ışı­ğı ile yanık bir ten bir­çok kişi için daha güzel ve daha çeki­ci bir görün­tü verir. Güneş ban­yo­la­rı­nın genel sağ­lık açı­sın­dan ne kadar değer­li oldu­ğu­nun altı defa­lar­ca çizil­di. Özel­lik­le bir çok kan­ser tipin­den, meta­bo­lik has­ta­lık­lar­dan koru­du­ğu için, kemik ve diş sağ­lı­ğı­mı­zı iyi­leş­tir­di­ği için; güneş ışı­ğı ile temas ede­rek D vita­mi­ni­ni depo­la­ma­mız son dere­ce önem­li. Ancak güneş ışı­ğı ile dün­ya­mı­za ula­şan ult­ra­vi­yo­le A ve B dal­ga­la­rı­na uzun süre maruz kal­mak cil­di­miz­de akut ve kro­nik etki­le­re neden olu­yor. Akut ola­rak kısa dönem­de güneş yanık­la­rı­na ama kro­nik ola­rak art­çı şok ola­rak değer­len­di­re­bi­le­ce­ği­miz cilt kan­ser­le­ri­ne yol aça­bi­li­yor. Özel­lik­le güzel­lik salon­la­rın­da ve artık nere­dey­se kuaför salon­la­rın­da da bile bulu­na­bi­len bronz­laş­tı­rı­cı alet­ler­le de bu risk var. Bu salon­la­ra giden­le­rin bu risk­le­rin ne kadar far­kın­da oldu­ğu da büyük bir soru işa­re­ti. Bu neden­le bu uya­rı önem­li. Bronz­laş­mak için güven­li yol­lar ara­sın­da cil­de sürül­dü­ğün­de etki­si­ni gös­te­ren krem­ler var. Ancak şunu da ekle­mek gerek: bu krem­le­rin koru­yu­cu etki­si yok. Hat­ta sürül­dük­ten son­ra ilk 24 saat için­de güneş ışın­la­rı­nın olum­suz etki­le­ri­ni daha da art­tı­rı­yor. Bu neden­le korun­ma konu­sun­da daha dik­kat­li olmak gerekiyor.

Sağ­lık­lı bir yaz dilerim.

İlgili Haberler

Leave a Comment