Yaşlılıkta seks kadına yarıyor, erkeği zorluyor

Op. Dr. Betül Görgen

Yaş­lı­lık­ta seks kadı­na yarı­yor, erke­ği zor­lu­yor Op. Dr. Betül Gör­gen  Yaş iler­le­dik­çe sek­sü­el iliş­ki­nin insan sağ­lı­ğı­na etki­si konu­sun­da çok faz­la bilim­sel veri yok­ken, yapı­lan yeni bir araş­tır­ma bu konu­da­ki tar­tış­ma­la­ra yeni bir bakış açı­sı getir­di. Mic­hi­gan Sta­te Üniversitesi’nde yaş­la­rı 57 ile 86 ara­sın­da deği­şen 2 bin 204 kişiy­le yapı­lan araş­tır­ma­ya göre, yaş­lı­lık­ta seks kadı­na iyi geli­yor, erke­ğe pek yara­mı­yor! Kadın Has­ta­lık­la­rı Doğum ve Tüp Bebek Uzma­nı Op. Dr. Betül Gör­gen, sonuç­la­rı Top­lum ve Sağ­lık Dergisi’nde (Jour­nal of Health and Soci­al Beha­vi­or) yayın­la­nan bu araş­tır­ma­nın detay­la­rı hak­kın­da şu bil­gi­le­ri verdi:

YAŞ­LI­LIK­TA SEKS İYİ Mİ KÖTÜ MÜ?
Genel anlam­da kabul edi­len görüş; düzen­li ve kişi­le­ri mut­lu eden bir cin­sel­li­ğin her­kes için fay­da­lı oldu­ğu­dur. Ancak yeni araş­tır­ma­nın en son veri­le­ri, cin­si­ye­te bağ­lı ola­rak değiş­mek­le bir­lik­te, elde edi­len sonuç­la­rın bu genel kana­atin tam aksi tara­fın­da yer aldı­ğı­nı gös­ter­miş­tir.  Araş­tır­ma kap­sa­mın­da, sek­sü­el akti­vi­te­nin getir­di­ği kar­di­yo­vas­kü­ler risk­ler ya da fay­da­lar değer­len­di­ri­le­rek, elde edi­len veri­ler ana­liz edil­miş­tir. Araş­tır­ma­ya katı­lan­la­rın kar­di­yo­vas­kü­ler ris­ki­ni değer­len­dir­mek için; kalp atım hızı, yük­sek tan­si­yon var­lı­ğı ve C reak­tif pro­te­in mik­ta­rı kay­de­dil­miş­tir. Aynı zaman­da kalp kri­zi, kalp yet­mez­li­ği ve inme gibi kalp damar has­ta­lık­la­rı da değer­len­dir­me­ye alın­mış­tır. Veri­le­rin top­lan­ma­sın­dan son­ra elde edi­len sonuç­la­rın, bek­len­ti­ler­le tam örtüş­me­di­ği görülmüştür.

ERKEK ZOR­LA­NI­YOR
Popü­ler ina­nı­şın aksi­ne, en az haf­ta­da bir kez ya da daha faz­la seks yapan yaş­lı erkek­ler, sek­sü­el  ola­rak aktif olma­yan gru­ba göre ile­ri­ki beş yıl için­de iki kat daha faz­la kar­di­yo­vas­kü­ler prob­lem­ler­le kar­şı­laş­mak­ta­dır­lar. Çalış­ma­da art­mış kar­di­ovas­kü­ler ris­kin sebep­le­ri orta­ya kon­ma­mak­la bir­lik­te, bazı teori­ler öne sürül­müş­tür. Bu teori­le­re göre, yaş iler­le­dik­çe erkek daha zor orgaz­ma ula­şır (duy­gu­sal ve tıb­bi sebep­ler­den dola­yı) ve bunun için çok çaba sar­fet­me­si gere­kir. Bu çaba da stre­si artı­ra­rak, kar­di­ovas­kü­ler sis­te­me daha faz­la yük bin­me­si­ne sebep olur.” Kadın­lar­da ise durum ner­dey­se tam ter­si. Op. Dr. Betül Gör­gen, yaş­lı­lık­ta sek­sin kadın­lar üze­rin­de­ki etki­le­ri hak­kın­da şun­la­rı söyledi:

KALİ­T­ELİ SEKS KADI­NI KORUYOR
Doyu­ru­cu ve mem­nun edi­ci bir seks yaşan­tı­sı olan kadın­la­rın, yaş­la­rı­nın iler­le­me­si­ne rağ­men, takip eden beş yıl için­de kalp ve damar­la ilgi­li sorun­lar­la kar­şı­laş­ma ola­sı­lık­la­rı düşük sey­re­di­yor. Yani kali­te­li bir seks yaşan­tı­sı kadı­nı kalp ve damar has­ta­lık­la­rın­dan koru­yor. Bu olum­lu etki­nin altın­da yer alan meka­niz­ma ise iliş­ki­nin duy­gu­sal boyu­tu ve psi­ko­lo­ji­siy­le ala­ka­lı. Çün­kü yakın ve derin­li­ği olan iliş­ki, duy­gu­sal ve sos­yal açı­dan ade­ta haya­ti öne­me sahip bir kay­nak­tır. Stre­si ve ger­gin­li­ği azal­tır, fiz­yo­lo­jik den­ge­yi sağ­lar ve kar­di­ovas­kü­ler sağ­lı­ğı korur. Bu fiz­yo­lo­jik des­tek kadın için daha önem­li­dir. Çün­kü erkek­ler bütün iliş­ki­ler­de, kali­te­ye bak­mak­sı­zın, kadın­la­ra göre çok daha faz­la, kişi­sel kaza­nım sağ­la­mak­ta­dır­lar. Oysa kadı­nın aynı pozi­tif kaza­nı­ma ulaş­ma­sı ancak iyi kali­te­de bir iliş­ki saye­sin­de olur.”

 

İlgili Haberler

Leave a Comment