YAŞLI NÜFUSA HAZIRLIKLI DEĞİLİZ

Türk İç Has­ta­lık­la­rı Uzman­lık Der­ne­ği (TİH­UD) tara­fın­dan düzen­le­nen 18. Ulu­sal İç Has­ta­lık­la­rı Kong­re­si” kap­sa­mın­da yapı­lan basın top­lan­tı­sın­da konu­şan İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si İst­anb­ul Tıp Fakül­te­si İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Kerim Güler yük­sek tan­si­yo­nun öne­mi­ne değin­di. Hiper­tan­si­yon ve diya­be­tin kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık­la­ra neden oldu­ğu­nu belir­ten Prof. Dr. Güler,“Türk top­lu­mun­da üç kişi­den birin­de kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık var. 2005 yılın­da 17 mil­yon insan dün­ya­da bu has­ta­lık­lar­dan ölmüş. Yapı­lan çalış­ma­lar ve bulu­nan yeni mole­kül­le­re, kıla­vuz­lar­la hal­kı bilinç­len­dir­me çaba­la­rı­na rağ­men 2020 yılın­da bu raka­mın 20 mil­yo­na çık­ma­sı bek­le­ni­yor. Haki­ka­ten çığ gibi top­lu­mu­mu­zu teh­dit eden en büyük has­ta­lık­lar, kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık­lar­dır” dedi.

DİY­AB­ET TEDA­Vİ­S­İN­DE YENİ GELİ­ŞM­EL­ER VAR 

Diya­bet teda­vi­sin­de kul­la­nı­ma giren yeni nesil ilaç­lar­la son yıl­lar­da teda­vi­de heye­can yara­tan geliş­me­ler yaşan­dı­ğı­nı söy­le­yen İst­anb­ul Tıp Fakül­te­si İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı öğre­tim üye­si Prof. Dr. Tufan Tükek, Son yıl­lar­da diya­bet teda­vi­sin­de yeni geliş­me­ler yaşan­mak­ta­dır. Umut veri­ci yeni ilaç­lar hekim­le­rin kul­la­nı­mı­na sunul­muş­tur. Bun­lar­dan en fark­lı ola­nı böb­rek üze­ri­ne etki eden SGLT2 resep­tör blo­ker­le­ri dedi­ği­miz, kan gli­ko­zu­nu düşü­ren ilaç­lar­dır. Kan şeke­ri­ni nor­ma­lin altı­na indir­me­den böb­rek yoluy­la gli­ko­zun uzak­laş­ma­sı­nı sağ­la­yan ilaç­lar­dır” diye konuştu.

SADE­CE 80 GERİ­ATRİ UZMA­NI VAR

Tür­ki­ye nüfu­su­nun hız­la yaş­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı ve yaş­lı has­ta­la­rın baş­ta sağ­lık sorun­la­rı olmak üze­re pek çok sıkın­tı ile müca­de­le etti­ği­ni dile geti­ren Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Geri­at­ri Bilim Dalı öğre­tim üye­si Prof. Dr. Mus­ta­fa Can­kur­ta­ran ise şu açık­la­ma­lar­da bulun­du: Türkiye’de yaş­lı nüfus gide­rek art­mak­ta­dır. 2016 yılı nisan ayı rakam­la­rı­na göre ülke­miz­de 65 yaş üstü nüfus % 8.2, 6.500.000 65 yaş üstü vatan­da­şı­mız var­dır. 60 yaş üstü ise yak­la­şık 10 mil­yon vatan­da­şı­mız var­dır. Yaş­lı­la­rın bakı­ma ihti­yaç­la­rı var­dır. Gele­nek­sel aile yapı­sı değiş­mek­te­dir. Çekir­dek aile yapı­sı, yaş­lı­la­rın sayı­sı­nın ve has­ta­lık­la­rı­nın art­ma­sı sonu­cun­da ihti­yaç­lar değiş­mek­te­dir. Yaş­lı­la­ra bak­mak gide­rek zor­laş­mak­ta ve uzman­lık gerek­tir­mek­te­dir. Ülke­miz­de geri­at­ri uzma­nı sayı­sı sade­ce 80’dir, geri­at­ri uzma­nı da dahi­li­ye uzman­lı­ğın­dan yetiş­mek­te­dir ve dahi­li­ye uzma­nı­dır. Dahi­li­ye uzman­la­rı saha­da her yer­de yaş­lı has­ta­la­rı sık­lık­la gör­mek­te, tanı teda­vi­le­ri­ni yap­mak­ta ve bakım­la­rı için öne­ri­ler de bulun­mak­ta­dır. Ülke­miz için en büyük sorun­lar­dan biri­si yatak sayı­sı­nın az olma­sı­dır; has­ta­ne­ler­de acil­ler­de çok cid­di sayı­da yaş­lı has­ta baş­vu­ru­su var­dır ve has­ta yatır­mak zor­laş­mak­ta­dır. Has­ta tabur­cu olur­ken eve çıka­ma­ya­cak has­ta­lar için ara bakım ser­vis­le­ri, suba­kut ser­vis­ler, has­ta­ne­le­re bağ­lı bakı­mev­le­ri ve/veya evde bakım sis­tem­le­ri, ülke­miz­de son 35 yıl­dır orga­ni­ze edil­mek­te­dir, ancak sayı­ca yeter­siz­lik­le­ri­miz var­dır. Bura­lar­da sayı­ca yeter­siz­lik­le­rin dışın­da, veri­len hiz­me­tin içeriği-standardı–kalitesi konu­sun­da da eksik­ler ve geri öde­me kap­sa­mın­da sorun­lar bulunmaktadır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment