Yaşlanmayı önlemek mümkün mü?

murat aksoy-logo.qxpNİS­AN 2016

Hiç has­ta olma­dan haya­tı­na devam etmek ve yaş­lan­ma­yı önle­mek her­hal­de pek çoğu­mu­zun haya­li­dir. Yüz­yıl­lar­dan bu yana ölüm­süz­lük iksi­ri­ni ara­yan insa­noğ­lu anah­ta­rı bula­bil­di mi peki? Bili­min bun­ca yol alma­sı­na rağ­men hiç mi ipu­cu bula­ma­dık? Bu konu­da bir takım veri­le­re ulaş­mış ola­bi­le­ce­ği­miz­den bah­se­de­ce­ğim bu hafta.

Diabet” isim­li der­gi­de yayın­la­nan bir yazı*, yaş­lan­ma­nın önü­ne geç­me konu­sun­da iki önem­li nok­ta­ya dik­kat çeki­yor: Egzer­siz ve bes­len­me. Mayo Klinik’te Robert ve Arle­ne Kogod Yaş­lan­ma Araş­tır­ma Merkezi’nde çalı­şan yazar­lar konu ile ilgi­li bir çalış­ma plan­la­mış­lar. Hay­van­sal bir deney­de, yaş­lan­ma üze­ri­ne egzer­siz ve bes­len­me­nin etki­le­ri­ni gör­me­yi amaç­la­yan bu çalış­ma­nın sonuç­la­rı hay­li önem­li. Bu çalış­ma­da yazar­lar sıçan­la­rı iki gru­ba ayır­mış­lar. Birin­ci gru­bu nor­mal veya sağ­lık­lı, ikin­ci gru­bu ise fast-food” ola­rak tanım­la­dık­la­rı doy­muş yağ­dan ve koles­te­rol­den zen­gin, şeker ile tat­lan­dı­rıl­mış içe­cek­ler olan diyet ile bes­le­miş­ler. Tah­min ede­ce­ği­niz gibi ikin­ci grup­ta­ki sıçan­lar­da 4 ay son­ra, dene­yin sonun­da vücut ağır­lık­la­rı daha yük­sek ola­rak tes­pit edil­miş. Bu grup­ta­ki sıçan­la­rın vücut­la­rın­da­ki yağ mik­ta­rı da %300 art­mış. Bu artış özel­lik­le organ­la­rın etraf­la­rın­da­ki yağ doku­sun­da daha belir­gin ola­rak tes­pit edil­miş. Egzer­siz yapan sıçan­lar­da ise vücut ağır­lık­la­rın­da ve yağ kit­le­sin­de azal­ma tes­pit edil­miş. Bu aşa­ma­ya kadar zaten bek­le­nen sonuç­la­rı yaz­ma­nın gerek­çe­si ne diye düşü­ne­bi­lir­si­niz. Ancak bu çalış­ma­nın önem­li bir yanı bu etki­le­rin mik­ros­ko­bik ola­rak da teyit edil­me­si. Yazar­lar çalış­ma sıra­sın­da yaş­lan­ma ile iliş­ki­li p16, EGFP (enhan­ced gre­en flu­ores­cent pro­te­in) ve beta galak­to­zi­daz gibi mole­kü­ler düzey­de de araş­tır­ma yap­mış­lar. Sonuç­lar kötü bes­len­me­ye tabi tutu­lan sıçan­lar­da yaş­lı hüc­re­le­rin ve bah­si geçen mole­kü­ler yükün art­tı­ğı­nı gös­ter­mek­te. Egzer­siz ise bu yaş­lı hüc­re­le­rin ve biri­ki­min azal­ma­sı ile iliş­ki­li görü­nü­yor. Bu etki özel­lik­le de organ etra­fın­da­ki yağ kit­le­sin­de dik­ka­ti çeki­yor. Bu neden­le egzer­si­zin ölüm­süz­lü­ğü sağ­la­mak­ta olma­sa bile yaş­lı­lı­ğı ve bel­ki de iliş­ki­li has­ta­lık­la­rı önle­me­de etkin ola­bi­le­ce­ği­ni düşündürmekte.

Daha sağlıklı ve uzun bir mesleki hayatın sırrı sağlıklı beslenme ve egzersizde gibi görünüyor. (Fotoğraf: Scrubs adlı diziden yaşlı, huysuz Dr. Bob Kelso “Ken Jenkins”)
Daha sağ­lık­lı ve uzun bir mes­le­ki haya­tın sır­rı sağ­lık­lı bes­len­me ve egzer­siz­de gibi görü­nü­yor. (Fotoğ­raf: Scrubs adlı dizi­den yaş­lı, huy­suz Dr. Bob Kel­so Ken Jenkins”)

Sağ­lık­lı bes­len­me­nin ve bera­be­rin­de egzer­siz yap­ma­nın sağ­lık­lı oldu­ğu konu­sun­da bir şüp­he­miz zaten yok­tu. Ancak bu veri­ler, bil­gi­mi­zi teyit etme­nin yanın­da yeni bir bil­gi­yi ekli­yor. Hekim­ler ola­rak has­ta­la­rı­mı­za bu önem­li iki­li­yi öne­ri­yor­duk. Peki biz­ler bu öne­ri­mi­ze ne kadar sarı­lı­yo­ruz. Etra­fı­ma bak­tı­ğım­da has­ta­la­rı­mız­dan fark­lı olma­dı­ğı­mı­zı görü­yo­rum. Tür­ki­ye ile ilgi­li rakam bula­ma­dım ama İngiltere’de yapı­lan bir araş­tır­ma dok­tor­lar­da egzer­siz oran­la­rı­nın olduk­ça düşük oldu­ğu­nu gös­te­ri­yor. Bed­ford NHS Has­ta­ne­sin­de yapı­lan araş­tır­ma dok­tor­la­rın sade­ce %21’nin haf­ta­da 5 gün 30’ar daki­ka­lık aero­bik egzer­siz­le­ri yap­tı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Rakam­la­rın biz­de daha düşük oldu­ğun­dan emi­nim. Aynı böl­ge­de hal­ka da aynı araş­tır­ma yapıl­mış. Has­ta­ne­nin hiz­met ver­di­ği bu böl­ge­de top­lu­mun %44’ünün aynı düzey­de egzer­siz yap­tı­ğı tes­pit edil­miş. Egzer­siz salık veren hekim gru­bu­nun nere­dey­se iki katı! Dok­tor­la­ra sorul­du­ğun­da, bu düşük egzer­siz oran­la­rı­nın altın­da yatan neden­ler ara­sın­da zaman eksik­li­ği, moti­vas­yon yeter­siz­li­ği ve şart­la­rın uygun­suz­lu­ğu sıra­lan­mış. Bu ara­da, has­ta­ne ola­nak­la­rı ara­sın­da spor mer­ke­zi olma­sın­da rağ­men, dok­tor­la­rın üçte biri bunun far­kın­da değilmiş. 

Baha­ne yarat­mak, çözüm yarat­mak­tan daha kolay gibi geli­yor. Top­lum kül­tü­rü­müz­de maale­sef hak etti­ği yeri bula­ma­yan egzer­siz de bu neden­le iste­nen oran­lar­da yapıl­mı­yor. Ağır egzer­si­ze gerek olma­ma­sı, sade­ce gün­de yapı­la­cak yarım saat­lik yürü­yüş­le­rin bile yeter­li olma­sı ger­çe­ği bile insa­nı­mı­zı veya mes­lek­ta­şı­mız! ikna ede­mi­yor. Bel­ki yaş­lan­ma­dan korun­ma kor­ku­su ikna eder.

* Scha­fer MJ, Whi­te TA, Evans G ve ark. Exer­ci­se Pre­vents Diet-indu­ced Cel­lu­lar Senes­cen­ce in Adi­po­se Tis­sue. Diabe­tes, 2016; db15029 DOI: 10.2337/db15-0291

İlgili Haberler

Leave a Comment