Yaşlandıkça daha az spor yapıyoruz

sporGÜN­CEL / MAYIS 2016

Bounty Uygu­la­ma­sı kul­la­nı­cı­la­rı ara­sın­da yapı­lan sağ­lık ve spor araş­tır­ma­sı sonu­cu­na göre, Türk hal­kı mec­bur kal­ma­dık­ça dok­to­ra gitmiyor.

Kit­le­kay­nak plat­for­mu Bounty’nin yara­tı­cı­sı Twen­tify, uygu­la­ma­sı üze­rin­de sahip oldu­ğu 160.000’i aşkın kul­la­nı­cı­sı ara­sın­da bir araş­tır­ma yap­tı. Bounty uygu­la­ma­sı üze­rin­den oluş­tu­ru­lan bu görev­de­ki soru­la­rı yanıt­la­yan 1002 kişi­nin %73’ü erkek ve %26’ı kadın katı­lım­cı­lar­dan oluşuyor.

Araş­tır­ma­ya katı­lan kişi­le­rin, %25’i 1821, %29’u 2124, %24’ü 2530, %11’i 3135, %9’u 3540, ve geri kalan kısım ise 4051 yaş aralığında.

40 yaş üstün­de çok azalıyor

Araş­tır­ma sonuç­la­rı­na göre, genç katı­lım­cı kit­le­de (1824) spor yap­ma alış­kan­lı­ğı %43.41 iken, yaşın art­ma­sıy­la bir­lik­te bu yüz­de git­gi­de dra­ma­tik ola­rak bir düşü­şe geçi­yor ve 40 yaş üze­ri katı­lım­cı­lar­dan sade­ce 9’u bu soru­yu evet ola­rak yanıtlıyor.

İlg­inç bir sonuç da şu ki; kişi­le­rin maaş­la­rı art­tık­ça spor yap­ma ora­nı düşü­yor. 2000 ve altı maaş alan­lar­da spor yap­ma ora­nı orta­la­ma %36 iken, bu ora­nın üze­rin­de­ki maaş­lar­da bu yüz­de düşü­yor. En opti­mi­ze spor ora­nı %40 ile 25003000TL maaş alan kit­le­de görü­nü­yor. Spor yapan kişi­le­rin ise %48.14’ünün 1 yıl­dan faz­la süre­dir düzen­li spor yap­mak­ta oldu­ğu görülüyor.

Dok­to­ra mec­bur olma­dık­ça gitmiyoruz

Araş­tır­ma­ya katı­lan­la­rın %66’dan faz­la­sı Ne sık­lık­la dok­to­ra gider­sin?” soru­su­na, Çok mec­bur kal­ma­dık­ça dok­to­ra git­mem” şek­lin­de cevap veri­yor. Bunu yak­la­şık %24 ora­nın­da Yıl­da bir­kaç kez” ve %5 ora­nın­da Ayda 12 kez takip” yanı­tı takip ediyor.

Grip oldu­ğu­muz­da teda­vi­yi ken­di­miz yapıyoruz

Grip oldu­ğu­nuz­da dok­to­ra gider misi­niz?” soru­su­na katı­lım­cı­la­rın % 32’si evet yanı­tı­nı verir­ken, %68’i hayır git­mem” diyor. Katı­lım­cı­lar­dan %35.33’ü ilk yar­dım bil­gi­si oldu­ğu­nu ve uygu­la­ya­bi­le­ce­ği­ni ve bunun yanın­da katı­lım­cı­la­rın % 36.33’ü ise, ilk yar­dım bil­gi­le­ri­ne sahip oldu­ğu­nu ve fakat uygu­la­ya­bi­le­cek­le­ri­ni düşün­me­dik­le­ri­ni söylüyor.

Check-up yap­tır­mı­yo­ruz ama yap­tır­ma­yı düşünüyoruz

Has­ta­lı­ğı­nız olma­sa da check-up yap­tır­ma­yı düşü­nür müsü­nüz?” soru­su­na veri­len yanıt­la­ra göre, 20 yaşı­nı geçen insan­lar­da check-up yap­tır­ma­ya yöne­lik düşün­ce­le­rin daha pozi­tif oldu­ğu göz­lem­le­ni­yor. 20 yaş altın­da pozi­tif düşün­ce­si olan %42.63 ora­nın­day­ken, 20 yaş son­ra­sın­da bu oran %49’a yükseliyor.

Organ bağı­şı­nı des­tek­li­yo­ruz ama bağış yapmıyoruz

Yapı­lan araş­tır­ma­ya göre %74 ora­nı ile organ bağı­şı­nı des­tek­li­yo­ruz ancak bu des­tek aksi­yo­na dönüş­mü­yor. Organ­la­rı­nı res­mi şekil­de bağış­la­yan­la­rın ora­nı sade­ce %9. Bu durum gelir duru­mu ile ilgi­li veri­len bil­gi­ler­le iliş­ki­len­di­ril­di­ğin­de, gelir duru­mu art­tık­ça, organ bağı­şı­na kar­şı alı­nan aksi­yo­nun art­tı­ğı gözlemleniyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment