Yaralanmış eklem kıkırdağına hücresel tedaviler

Prof. Dr. Mehmet Binnet
Prof. Dr. Meh­met Binnet

GÜN­CEL / AĞUS­TOS 2016

Vücu­du­mu­zu ve tüm yük­len­me­le­ri­mi­zi taşı­yan eklem­le­ri­miz­dir. Eklem­le­ri­miz içe­ri­sin­de en büyük eklem olan diz­le­ri­mi­ze hak ettik­le­ri has­sa­si­ye­ti gös­ter­me­miz gere­kir. Acı­ba­dem Anka­ra Has­ta­ne­si Orto­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Meh­met Bin­net kıkır­dak zede­len­me­le­ri­nin vücut üze­rin­de­ki olum­suz etki­le­ri­ni anlat­tı. Yara­lan­mış olan eklem kıkır­da­ğı­nın hiç­bir şekil­de tek­rar iyi­leş­me­ye­ce­ği düşün­ce­si yıl­lar­dır süre­ge­len bir ina­nış­tır. Eriş­kin ve genç­lik çağın­da­ki kişi­ler­de eklem kıkır­dak­la­rın­da olu­şan zede­len­me­ler sık­lık­la iyi­leş­me bozuk­lu­ğu gös­te­rir. Kıkır­dak zede­len­me­le­ri­nin bir sonu­cu ola­rak eklem­de erken bozuk­luk ve yaş­lan­ma olu­şur ve eklem meka­ni­ği bun­dan olum­suz etkilenir. 

Teda­vi edil­me­yen veya teda­vi edi­le­me­yen bu tür kıkır­dak zede­len­me­le­ri iler­le­yen dönem­de halk ara­sın­da kireç­len­me ola­rak bili­nen oste­o­art­ri­te yol açar­lar. Bu zede­len­me­le­rin sık kar­şı­la­şı­lan belir­ti­le­ri, diz­ler­de ağrı, takıl­ma, su top­la­ma­sı, şiş­lik ve hare­ket­ler­de güçlüktür. 

Kilo­mu­za ve egzer­siz­le­ri­mi­ze dik­kat etme­mi­ze rağ­men dizi­miz­de­ki prob­lem­ler gün­lük yaşa­mı­mı­zı güç­leş­ti­ri­yor­sa dok­to­ra baş­vur­mak gere­kir. Bu durum­da cer­ra­hi ya da cer­ra­hi olma­yan bir dizi teda­vi seçe­nek­le­ri uygu­la­na­bi­li­nir. Eklem kıkır­da­ğı­nın kay­bı ile bir­lik­te geli­şen iler­le­yi­ci bozuk­luk­la­rın teda­vi­si, günü­müz hare­ket sis­te­mi cer­ra­hi­si­nin çözüm bek­le­yen sorun­la­rı­nın başın­da gelir. Büyük kıkır­dak kayıp­la­rı ile bir­lik­te olan kıkır­dak yara­lan­ma­la­rı­nın bugü­ne kadar uygu­la­nan teda­vi yön­tem­le­ri kısa süre­li bir iyi­lik hali sağ­la­sa da, has­ta­nın ken­di ori­ji­nal kıkır­da­ğı­nın tek­rar yeri­ne konul­ma­sı müm­kün olmamaktadır. 

kikirdak-zedelenmesiHÜC­RE­SEL TEDA­Vİ­L­ER ÖNE ÇIKTI

Son on beş yıl içe­ri­sin­de hüc­re­sel teda­vi­le­rin gide­rek yay­gın­laş­ma­sı üze­rin­de­ki göz­lem­ler, bu tek­no­lo­ji­nin hare­ket sis­te­mi­ne de uygu­la­na­bi­le­ce­ği görü­şü­nün benim­se­me­si­ne yol açmış­tır. Eriş­kin kök hüc­re teda­vi uygu­la­ma­la­rı­nın, günü­müz­de daha cazip teda­vi seçe­nek­le­ri olma­yan ve çözüm bek­le­yen eklem hasa­rı­nın veya has­ta­lık süreç­le­ri­nin doğal tabi­atı­nı değiş­tir­me potan­si­ye­li var­dır. Eklem has­ta­lık­la­rı­nın ve teda­vi­le­ri­nin uzman­lık ala­nı olan orto­pe­dik cer­ra­hi­de­ki uygu­la­ma­lar içe­ri­sin­de, önce­lik­le kıkır­dak hüc­re­le­ri üze­ri­ne odak­la­nıl­mış­tır. Bu yüz­den kıkır­dak prob­lem­le­ri hüc­re­sel teda­vi­le­rin önce­lik­li uygu­la­ma ala­nı ola­rak belir­len­miş­tir. Bu yön­tem, kişi­le­rin ken­di kıkır­dak hüc­re­le­ri­ni labo­ra­tu­var­da çoğal­ta­rak tek­rar kişi­ye aşı­lan­ma­sı esa­sı­na daya­nan bir yöntemdir. 

SONUÇ­LAR BAŞARILI”

Labo­ra­tu­var koşul­la­rın­da kıkır­dak hüc­re­le­ri çoğal­tı­la­bil­mek­te ve eklem kıkır­da­ğı­nı yeni­den oluş­tu­ra­bi­lecek kapa­si­te­ye eri­şe­bil­mek­te­dir­ler. Bu yön­tem ilk kez 1994 yılın­da İsv­eçli bir grup tara­fın­dan tanım­lan­mış ve kul­la­nıl­mış­tır. O tarih­ten bu yana ABD’de ve Avrupa’da çok sayı­da uygu­la­ma yapı­la­rak etkin­li­ği kanıt­lan­mış bir yön­tem­dir. Son on yıl­dır Tür­ki­ye’ de de yön­tem başa­rı ile uygu­lan­mak­ta­dır. Bu güne kadar yapı­lan ope­ras­yon­la­rın sonuç­la­rı ince­len­di­ğin­de %80 ora­nın­da çok başa­rı­lı sonuç­lar alın­dı­ğı tes­pit edil­miş­tir. Has­ta­la­rın büyük bir çoğun­lu­ğun­da belir­ti­ler tama­men orta­dan kal­dı­rıl­mak­ta, daha da önem­li­si eklem per­for­mans­la­rı tama­men düzel­til­mek­te­dir. Özel­lik­le pro­fes­yo­nel kişi­ler için hasar­sız ola­rak işle­ri­ne dön­me­le­ri sağlanmaktadır. 

İlgili Haberler

Leave a Comment