Yapay pankreas onay aşamasına yaklaşıyor

TEM­MUZ 2016

Koç Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si sağ­lık­ta son zaman­la­rın en çok konu­şu­lan konu baş­lık­la­rın­dan Tip 1 Diya­bet teda­vi­sin­de yapay pank­re­as ve kök hüc­re konu­su­nu ele aldı­ğı Tip 1 Diya­bet Teda­vi­sin­de Yeni Geliş­me­ler: Yapay Pank­re­as ve Kök Hüc­re Teda­vi­si­ne Ne Kadar Yakı­nız?” kon­fe­ran­sıy­la konu­nun uzman­la­rı­nı bir ara­ya getir­di. Koç Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si dok­tor­la­rı­nın ev sahip­li­ği yap­tı­ğı kon­fe­ran­sın özel davet­li­si Yale Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Çocuk Diya­bet Insü­lin Araş­tır­ma Prog­ra­mı Baş­ka­nı Doç. Dr. Eda Cen­giz oldu. Cen­giz yap­tı­ğı konuş­ma­da Yapı­lan bilim­sel araş­tır­ma­lar diya­be­ti nasıl dur­du­ru­ruz ya da yok ede­riz soru­su­nun yanı­tı­nı arı­yor. Erken tanı ve teda­vi yön­tem­le­ri­nin yanı sıra has­ta olma ris­ki altın­da olan aile­sin­de has­ta­lı­ğın oldu­ğu kişi­ler üze­rin­de çalış­ma­lar yapı­lı­yor” dedi.

ESKİ­D­EN DİY­AB­ET DİYE BİR HAS­TA­LIK VARDI” 

Kök hüc­re ile diya­bet teda­vi­si ve yapay pank­re­as araş­tır­ma­la­rı­nın devam etti­ği­ni söy­le­yen Cen­giz, yapay pank­re­as çalış­ma­la­rı sıra­sın­da keş­fe­di­len tek­nik­le­rin diya­be­tin teda­vi­si­nin kolay­laş­tı­rıl­ma­sı­na büyük kat­kı­lar­da bulun­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Yapay pank­re­as çalış­ma­la­rı­nın onay­lan­ma önce­si son evre­le­rin­de oldu­ğu­nu ve diya­be­te büyük dar­be vur­ma­yı umut ettik­le­ri­ni ifa­de eden Cen­giz, şu bil­gi­le­ri ver­di: Kök hüc­re teda­vi­le­rin­de de iste­ni­len sonuç­lar elde edi­lir­se diya­be­ti yok etme konu­sun­da büyük atı­lım yapıl­mış ola­cak. Araş­tır­ma­la­rın yoğun­laş­tı­ğı bir diğer alan ise erken tanı ve teda­vi yön­tem­le­ri ile diya­bet olma ris­ki altın­da olan ve aile­sin­de diya­bet olan kişi­ler için yapı­lan çalış­ma­lar. Bu çalış­ma­lar­la diya­be­tin daha baş­la­ma­dan yok edil­me­si amaç­la­nı­yor. Has­ta­lık için büyük umut ışı­ğı olan çalış­ma­la­rın en kısa süre­de başa­rı­lı sonuç­la­ra ulaş­ma­sı­nı ve bir gün Eski­den Diya­bet deni­len bir has­ta­lık var­mış’ diye­bil­mek en büyük isteğimiz.”

İlgili Haberler

Leave a Comment