Yan etki yüzünden ağrı kesici kesilmemeli

Prof. Dr. Melih Özel
Prof. Dr. Melih Özel

AĞRI / MAYIS 2016

Tıp dün­ya­sı­nın hemen her bran­şın­da yay­gın biçim­de kul­la­nı­lan ağrı kesi­ci­le­rin sade­ce ağrı­la­rı din­di­ri­ci özel­li­ğe sahip olma­dı­ğı­nı, inf­la­mas­yo­nu ve ilti­ha­bı da kesen ağrı kesi­ci­le­rin dola­yı­sıy­la öde­mi ve ilti­ha­bı gider­mek, şiş­lik­le­ri azalt­mak, eklem hare­ket­le­ri­ni rahat­lat­mak gibi neden­ler için de çok yay­gın ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı­nı belir­ten Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Melih Özel, yan etki­ler nede­niy­le ila­cın kesil­me­si­nin doğ­ru olma­dı­ğı­nı söy­le­di. Özel şun­la­rı ifa­de etti: Her ila­cın mut­la­ka yan etki­le­ri var­dır. Bura­da amaç has­ta­lı­ğı teda­vi eder­ken, müm­kün oldu­ğun­ca yan etki­le­ri orta­dan kal­dır­mak veya azalt­mak­tır. Ağrı kesi­ci yan etki yapı­yor diye ila­cı kes­mek de doğ­ru bir yak­la­şım değil­dir. Çün­kü ağrı kesi­ci­ler, has­ta­lı­ğın teda­vi­sin­de olduk­ça fay­da­lı ilaç­lar­dır. Bunun yeri­ne dok­tor kont­ro­lün­de doz azal­tı­la­bi­lir, alter­na­tif ilaç­la­ra baş­vu­ru­la­bi­lir. Kısa­ca­sı dok­tor; eğer bek­le­ni­len fay­da, bek­le­ni­len yan etki­ler­den daha faz­lay­sa, o yan etki­le­ri gör­mez­den gele­rek, has­ta­nın duru­mu­na göre azalt­ma­ya ya da yok etme­ye yöne­lik çözüm­ler bula­bi­lir” diye konuştu.

reglKadın­lar daha bilinç­siz kullanıyor

Ağrı kesi­ci­le­rin bilinç­siz kul­la­nı­mı­nın en çok kadın­lar­da görül­dü­ğü­nü belir­ten Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Melih Özel Ağrı kesi­ci­le­rin bilinç­siz kul­la­nı­mı en çok adet döne­min­de yaşa­dık­la­rı ağrı­lar nede­niy­le kadın­lar­da görü­lü­yor. Adet san­cı­la­rı nede­niy­le gün­de bir tane alın­ma­sı gere­ken ağrı kesi­ci, dok­to­ra danış­ma­dan bir­den faz­la alı­na­bi­li­yor. Bu durum ise bir­den­bi­re yan etki­le­rin art­ma­sı­na neden ola­bi­li­yor” dedi. Özel, ağrı kesi­ci ilaç­la­rı doğ­ru bir şekil­de kul­lan­ma­nın gerek­siz yan etki­le­ri engel­le­di­ği­ni söyledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment