Yakışıklı erkeğin sperm kalitesi düşük

Op. Dr. Betül Görgen
Op. Dr. Betül Görgen

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

İspanya’da yapı­lan bir araş­tır­ma­da yakı­şık­lı erkek­ler­de sperm kali­te­si­nin daha iyi oldu­ğu rapor edil­miş­ti. Yakı­şık­lı erkek­le­ri üzecek haber Avustralya’dan geldi. 

Avus­tu­ral­ya­lı erkek­ler­den yapı­lan geniş sperm örnek­le­me­sin­de, erkek­te­ki çeki­ci­lik­le sperm kali­te­si ara­sın­da bir kore­las­yon sap­ta­na­ma­dı. Yani gör­sel çeki­ci­lik­le üre­me potan­si­ye­li iliş­ki­li değil.

Evrim­sel Biyo­lo­ji isim­li bilim der­gi­sin­de yayın­la­nan, 1835 yaş ara­lı­ğın­da 118 erkek­le yapı­lan araş­tır­ma­nın detay­la­rı hak­kın­da bil­gi veren Kadın Has­ta­lık­la­rı Doğum ve Tüp Bebek Uzma­nı Op. Dr. Betül Gör­gen, sert, erkek­si görü­nü­me sahip erkek­le­rin diğer­le­ri­ne göre sperm kali­te­si­nin daha düşük oldu­ğu­nu kaydetti.

Op. Dr. Betül Gör­gen, şun­la­rı söy­le­di: İns­anda fizik­sel çeki­ci­li­ğin temel meka­niz­ma­sı, üre­mek için en uygun, en kali­te­li üre­ye­bi­le­ce­ği part­ne­ri seç­mek­tir. Dış görü­nüş­le üre­me kapa­si­te­si ara­sın­da bağ­lan­tı oldu­ğu­nu öne süren pek çok hipo­tez bu teme­le daya­nır. Örne­ğin kadın­lar eş seçer­ken, erke­ğin ken­di cin­si­ye­ti­ni orta­ya koy­du­ğu dav­ra­nış­lar­dan güve­ni­lir bil­gi­ler edinirler.

Cin­se özgü çeki­ci­lik, eş seçi­mi ve üre­me part­ne­ri açı­sın­dan önem­li bir kav­ram­dır. Cin­sel ola­rak çeki­ci ve yük­sek üre­me kapa­si­te­si­ne sahip olan bir part­ner sağ­lık­lı nesil­ler oluş­ma­sı için gereklidir.

Fakat yeni çalış­ma­ya göre maço yüz­lü erkek­ler maço sperm­le­re sahip değil­ler. Bilim adam­la­rı­na göre daha sert yüz hat­la­rı­na sahip erkek­ler, yumu­şak yüz hat­la­rı­na sahip olan­lar­dan daha kötü sperm kali­te­si­ne sahipler.

Daha önce yapı­lan bazı çalış­ma­lar­da ise kalın ses­li erkek­ler­de daha düşük sperm sayı­sı­na rast­lan­mış­tı. Bunun muh­te­mel sebe­bi yük­sek tes­tos­te­ro­nun sperm yapı­mı­nı boz­ma­sı olabilir.

Kalın ses ve geliş­miş kas­lar kadın­la­rı etki­le­me konu­sun­da yarı­şı önde götü­re­bi­lir fakat cin­sel güç söz konu­su olun­ca yarış­ta geri­de kalır. Erkek­si­li­ğin gös­ter­ge­le­ri ile sperm kali­te­si ara­sın­da bağ­lan­tı bulunamamıştır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment