Yağlı süt spermi sevmiyor

TEM­MUZ 2016

Erkek­ler üze­rin­de yapı­lan bilim­sel araş­tır­ma­lar­da, tam yağ­lı süt, pey­nir ve kre­ma gibi süt ürün­le­ri tüke­ten erkek­ler­de sperm kali­te­si­nin düş­tü­ğü, sperm sayı­sı­nın azal­dı­ğı ve sperm hare­ket­le­ri­nin yavaş­la­dı­ğı orta­ya çık­tı. Bos­ton Massachusetts’te Gene­ral Hos­pi­tal Üre­me Merkezi’nde yapı­lan araş­tır­ma­da, 1855 yaş gru­bun­da, eşi aşı­la­ma ya da tüp bebek teda­vi­si gör­müş ve azal­mış üre­me kapa­si­te­si­ne sahip erkek­ler, çalış­ma için davet edil­di. Çalış­ma kap­sa­mın­da 155 erkek ve onla­ra ait 338 sperm örne­ği değer­len­di­ril­di. Katı­lım­cı­lar gıda tüke­ti­miy­le ilgi­li 15 soru­yu içe­ren anke­ti evle­rin­de cevap­la­dı­lar. Gıda alı­mın­da­ki genel eği­lim­le­ri belir­le­mek için tüke­ti­len ağır­lık­lı gıda çeşi­di­ne göre, iki fark­lı bes­len­me gru­bu belir­len­di. Sağ­lık­lı tip bes­len­me: Balık, yağı azal­tıl­mış süt ürün­le­ri, mey­ve, seb­ze ve tam tahıl­lar. Wes­tern tip bes­len­me: İşl­enm­iş kır­mı­zı et, kızar­mış balık ve deniz ürün­le­ri, tere­yağ, mar­ga­rin ve tam yağ­lı süt ürün­le­ri, mayo­nez, tat­lı. Yapı­lan değer­len­dir­me­le­rin sonu­cun­da, az yağ­lı süt ürün­le­ri tüke­ten erkek­le­rin sperm kali­te­si­nin ve sperm hare­ke­ti­nin daha yük­sek oldu­ğu göz­lem­len­di. Tam yağ­lı süt ürün­le­ri tüke­ten grup­ta ise sperm sayı­sı ve hare­ke­ti düşük çıktı.Çalışmada, yağı azal­tıl­mış süt ürün­le­ri, özel­lik­le az yağ­lı süt” tüke­ti­mi ile sperm hare­ke­ti ve sayı­sı ara­sın­da güç­lü pozi­tif iliş­ki bulundu.

SAĞ­LIK­LI GENÇ ERKEK­LER­DE DE AYNI SONUÇ

Üre­me teda­vi­si gör­me­yen sağ­lık­lı erkek­ler üze­rin­de yapı­lan araş­tır­ma­lar da aynı sonu­cu doğ­ru­lu­yor. Ame­ri­ka, İsp­anya, Dani­mar­ka ve Finlandiya’da 189 erke­ğin katı­lı­mıy­la bir yıl süren Roc­hes­ter Genç Erkek Çalış­ma­sın­da; tam yağ­lı süt ürün­le­ri tüke­ten grup­ta sperm sayı­sın­da ve kali­te­sin­de azal­ma saptandı.

Boston’da, Har­vard Halk Sağ­lı­ğı Okulu’nda yapı­lan bir baş­ka araş­tır­ma­ya göre de, tam yağ­lı süt ürün­le­ri­ni her gün yük­sek mik­tar­da tüke­ten genç erkek­le­rin çocuk sahi­bi olma ola­sı­lı­ğı aza­lı­yor. 1822 yaş gru­bun­da ve 189 kişi­den olu­şan araş­tır­ma­da, gün­de üç por­si­yon ve üstün­de pey­nir tüke­ten grup­ta, daha az tüke­ten­le­re göre sperm kali­te­si daha kötü. Gün­de 1,3 ila 7,5 por­si­yon süt ürü­nü tüke­ten­ler­de sperm kali­te­si, daha az mik­tar­da tüke­ten erkek­le­re göre daha az bulundu.

Nor­mal­de bu ürün­ler için öne­ri­len tüke­tim gün­de üç por­si­yon­dur. Yani 90 gra­mın altın­da… Bu araş­tır­ma­da baz alı­nan por­si­yon değer­le­ri pey­nir için 30 gr, kre­ma için 1 tat­lı kaşı­ğı, don­dur­ma için 1 top, tam yağ­lı süt için 1 bardaktır.

HAY­VAN­DA­Kİ ÖST­RO­JEN SÜT ÜRÜN­LE­Rİ­YLE İNS­ANA GEÇİYOR!

Son yıl­lar­da yapı­lan araş­tır­ma­lar, erkek­ler­de sperm sayı­sı­nın 20. yüz­yıl boyun­ca ve 21. yüz­yı­lın erken dönem­le­ri­ni içi­ne alan süreç­te git­tik­çe azal­ma eği­li­min­de oldu­ğu­nu gös­te­ri­yor. Bu azal­ma­nın neden­le­ri konu­sun­da ile­ri sürü­len hipo­tez­ler­den biri maruz kalı­nan çev­re­sel fak­tör­ler, özel­lik­le de çev­re­sel öst­ro­jen­ler­dir. Orta­ya çıkan kanıt­lar erkek­te­ki anor­mal sperm bul­gu­la­rı­nın, çev­re­ye ait öst­ro­jen­ler ile ilgi­li ola­bi­le­ce­ği­ni gösteriyor.

Op. Dr. Betül Görgen’in ver­di­ği bil­gi­ye göre, çev­re­ye ait öst­ro­jen­le­rin alın­ma­sı, yay­gın ola­rak süt ve süt ürün­le­ri­nin tüke­ti­miy­le ger­çek­le­şi­yor. Çün­kü satı­lan süt­ler, gebe­li­ği­nin çeşit­li evre­le­rin­de olan inek­ler­den elde edi­li­yor. Hat­ta günü­müz koşul­la­rın­da, süt ürün­le­ri üre­ti­mi­nin %75’i hami­le inek­ler­den elde edil­mek­te. Bunun sonu­cun­da, doğal ola­rak süt ürün­le­rin­de sap­ta­na­bi­lir mik­tar­da öst­ro­jen ve gebe­lik­te artan diğer hor­mon­lar da bulu­nur ki bu da özel­lik­le Batı ülke­le­rin­de gıda­lar yoluy­la alı­nan öst­ro­je­nin %6080’ini oluş­tu­ru­yor. Bu neden­le çalış­ma­la­rın çoğun­da, aşı­rı tüke­ti­len süt ve süt ürün­le­riy­le kötü sperm kali­te­si iliş­ki­li bulundu.

İlgili Haberler

Leave a Comment