Yağı kesenler sağlığını riske atıyor

Prof. Dr. Sevinç Yücecan

Diyet yapan­la­rın ilk önce yağ tüke­ti­mi­ni kese­rek büyük bir yan­lı­şa düş­tü­ğü­nü ifa­de eden Prof. Dr. Sevinç Yüce­can, sağ­lık­lı bes­len­mek için her gün öne­ri­len düzey­de yağ tüket­mek gerek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Yakın Doğu Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bilim­le­ri Fakül­te­si Kuru­cu Deka­nı Prof. Dr.Yücecan, Opti­mal bes­len­me ile düzen­li ve kont­rol­lü yapı­lan fizik­sel akti­vi­te yaşam kali­te­si­ni artı­ran en önem­li etmen­ler­den­dir. Hiç şüp­he­siz yağ­lar, opti­mal bes­len­mek için gerek­li bir besin öge­si­dir ve öne­ri­len düzey­ler­de tüke­til­di­ğin­de vücut fonk­si­yon­la­rı­nın yeri­ne geti­ril­me­si­ni sağ­lar­lar. Diyet yapan­lar yağ tüke­ti­mi­ni tama­men kese­rek önem­li bir hata­ya düşü­yor­lar” diye belirt­ti. Yağın en çok ener­ji veren besin olma­sı nede­niy­le kilo alma­mak için hiç yağ tüke­til­me­me­si’ algı­sı­nın doğ­ru olma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Prof. Dr.Yücecan, Elzem yağ asit­le­ri ve yağ­da eri­yen vita­min­ler (A, D,E, K) vücu­da yağ ile alı­nır. Özel­lik­le anti­ok­si­dan özel­li­ği taşı­yan bile­şen­ler yağ­sız ortam­da emil­mez. Bu neden­le gün­lük bes­len­me­de mut­la­ka yeter­li mik­tar­da yağ bulun­ma­lı­dır” dedi.

ENER­Jİ­N­İN YÜZ­DE 30’U YAĞ­LAR­DAN GELMELİ

Yağ­la­rın mide­yi geç ter­ket­me­sin­den ötü­rü uzun süre tok­luk­his­si ver­di­ği­nin de altı­nı çizen Prof.Dr. Yüce­can, şu açık­la­ma­lar­da­bu­lun­du: Sağ­lık­lı bes­len­mek için­her gün öne­ri­len düzey­de yağ­tü­ket­mek gere­kir. Ancak­yağ­lar ener­ji­ye­yo­ğun bir şekil­de­kat­kı­da bulunur.

Bu neden­le sağ­lık­lı bes­len­me­de top­lam yağ tüke­ti­mi ener­ji­nin %30’unu geç­me­me­li­dir. Gün­lük ener­ji ihti­ya­cı 2000 kalo­ri olan bir yetiş­ki­nin diye­tin­de yağ­dan gelen ener­ji­nin 600 kcal oldu­ğu kabul edi­lir (gün­lük alı­nan ener­ji­nin en faz­la %30’unun yağ­lar­dan gel­me­si gerek­ti­ği için). Bu da bire­yin en faz­la 6070 gram ara­sın­da yağ tüke­te­bi­le­ce­ği­ni gös­te­rir. Opti­mal bes­len­mek için diyet yağı­nın yağ asi­di örün­tü­sün­de­ki (1÷3 doymuş,1/3 tek­li doy­ma­mış, 13 çok­lu doy­ma­mış) den­ge­yi sağ­la­mak gerek­li­dir. Bili­ne­nin aksi­ne tüm yağ­la­rın ener­ji değer­le­ri aynı değil­dir. Zey­tin­ya­ğı ve ayçi­çek yağı­nın 1 gra­mı 9 kcal ener­ji sağ­lar. Kase mar­ga­rin­ler de bili­ne­nin aksi­ne yüz­de 60 yağ ora­nı içer­di­ğin­den 1 gra­mın­da sade­ce 5.4 kcal ener­ji sağ­lar. Bu sebep­le yağ­sız bir diyet uygu­la­mak sağ­lık açı­sın­dan doğ­ru değildir.

YAĞ BAŞ­KA NE İŞE YARAR?

  • Vücut­ta emi­lim­le­ri diğer besin­ler­le kıyas­lan­dı­ğın­da daha uzun süre­de oldu­ğun­dan mide boşal­ma­sı­nı dola­yı­sıy­la acık­ma duy­gu­su­nu geciktirirler.
  • İç organ­la­rı ve sinir­le­ri trav­ma­la­ra kar­şı koru­yu­cu rol­le­ri var­dır. Vücut ısı­sı­nın izo­las­yo­nun­da görev­le­ri vardır.
  • Besin­le­re lez­zet verir, yumu­şak­lık ve gev­rek­lik sağlarlar.

İlgili Haberler

Leave a Comment