Yağ dokusu tedavileri göz boyama

Op. Dr. Ali Duman
Op. Dr. Ali Duman

ESTE­TİK / EYLÜL 2016

Zama­nın vücu­du­muz­da­ki etki­le­ri­nin en belir­gi­ni ve can sıkı­cı ola­nı kol­la­jen kay­bı­dır. Este­tik, Plas­tik ve Rekonst­rük­tif Cer­ra­hi Uzma­nı Op. Dr. Ali Duman, tek­no­lo­ji­de­ki geliş­me­le­re baka­rak kol­la­jen kay­bı­nın bire bir yeri­ne konul­ma­sı­nın şu an için imkan­sız oldu­ğu­nu söy­le­ye­rek, ger­çek kök hüc­re teda­vi­si hak­kın­da çoğu has­ta­nın eksik bil­gi­le­re sahip oldu­ğu­na dik­kat çeki­yor. Op. Dr. Duman kol­la­jen kay­bı­nı ve teda­vi­si için yapı­lan işlem­ler konu­sun­da şu detay­la­rın bilin­me­si gerek­ti­ği­nin altı­nı çiziyor: 

Maale­sef kök hüc­re teda­vi­le­ri dışın­da kay­be­di­len kol­la­je­nin bire bir yeri­ne konul­ma­sı­na imkân yok. Kök hüc­re teda­vi­le­rin­de de üre­te­bil­di­ği­miz ve rep­las­ma­nı­nı yani yeri­ne koya­bil­me­yi sağ­la­ya­bil­di­ği­miz mik­tar, henüz yeter­li düzey­ler­de değil.

Tam bura­da bir paran­tez açıp, ger­çek’ kök hüc­re teda­vi­sin­den bah­set­mek isti­yo­rum. Kök hüc­re ola­rak nite­len­dir­di­ği­miz aslın­da fib­rob­last diye adlan­dı­rı­lan hüc­re­ler­dir. Bun­lar tam anla­mıy­la kök hüc­re olma­mak­la bir­lik­te, vücut­ta­ki hemen her doku­nun ama özel­lik­le bağ doku­su­nun olu­şu­mun­da görev alan mul­ti­po­tent (çoğu hüc­re­ye köken olan) sayı­la­bi­lecek hüc­re­ler­dir. Bun­la­rı has­ta­dan alı­nan küçük bir doku par­ça­sı saye­sin­de üret­mek müm­kün. Ancak, bu işlem en azın­dan 1 ay süren ve çok özel­lik­li komp­leks cihaz­lar, ste­ril labo­ra­tu­var ortam­la­rı ve kali­fi­ye ekip­man gerek­ti­ren kar­ma­şık bir pro­se­dür­dür. Yani, size kanı­nız­dan veya yağ doku­nuz­dan 15 daki­ka­da kök hüc­re hazır­la­yıp uygu­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­yen­le­rin yap­tık­la­rı, ger­çek’ kök hüc­re teda­vi­si değil!

este-2

HYA­LU­RO­NİK ASİT GİBİ İŞE YARAMAZ

Hya­lu­ro­nik asit içe­ren dol­gu mad­de­le­ri, şu anda dün­ya­da güven­le kul­la­nı­lan en popü­ler dol­gu mal­ze­me­le­ri­dir. Hya­lu­ro­nik asi­ti vücut­ta baş­ta kol­la­jen, fib­ro­jen olmak üze­re tüm bağ doku­su­nun temel yapı­ta­şı ola­rak kabul ede­bi­li­riz. Dola­yı­sıy­la uygu­la­dı­ğı­mız bu dol­gu­lar aslın­da insan vücu­dun­da var olan, ancak üre­tim mik­ta­rı azal­mış olan bir mad­de içe­ri­yor. Hya­lu­ro­nik asit dolguları,yüzde hacim kay­bı­nı gider­me­ye yöne­lik kanıt­lan­mış araç­lar­dır, kon­tür kusur­la­rı­nı düzel­tir­ler ve cilt yapı­sı­na des­tek sağ­lar­lar. Yapı­sal ola­rak da doğal doku­ya çok ben­ze­dik­le­rin­den, kusur­suz bir uyum ve çok iyi doku enteg­ras­yo­nu sağlarlar.

Dol­gu­lar için­de­ki hya­lu­ro­nik asit (HA), kalı­cı­lı­ğı­nı artır­mak için çap­raz bağ­lar­la sta­bi­li­ze edi­lir, çün­kü çap­raz olma­yan HA emil­me­den önce vücut­ta ancak bir kaç gün kala­bi­lir. İste bu çap­raz bağ mik­ta­rı fark­lı mar­ka­la­rın deği­şen süre­ler­de etki­le­ri­ni sür­dü­re­bil­me­le­ri­nin baş­lı­ca sebebidir.

Has­ta­la­rı­mız­da aldı­ğı­mız yağ doku­la­rı­nı çeşit­li işlem­ler­le çok kali­te­li bir hale geti­rip yüz­de­ki gev­şek­lik veya çiz­gi­le­re enjek­te ede­bi­li­yo­ruz ancak açık­ça­sı bu yağ doku­su ile Hya­lu­ro­nik Asit’te oldu­ğu gibi gözal­tı tor­ba­la­rı­nın teda­vi­si­ni yapa­maz­sı­nız, dudak­la­rı belir­gin hale geti­re­mez­si­niz veya burun­da­ki eğri­lik­le­ri kamuf­le ede­mez­si­niz. En iyi ihti­mal­le küçük kit­le­ler görü­nür, düzen­siz bir görün­tü orta­ya çıkar.”

İlgili Haberler

Leave a Comment