Y Tu Mamá También: Cennetin Ağzı’na Yolculuk

Aka­de­mi Ödül­lü Mek­si­ka­lı yönet­men Alfon­so Cuarón’un yönet­ti­ği Y Tu Mamá Tam­bi­én” iki gen­cin yetiş­kin­li­ğe geçi­şi­ni konu alan sıra dışı bir yol hikayesi.

2001yılında viz­yo­na giren fil­min senar­yo­su­nu yazan­lar da Alfon­so Cuar­ón ve kar­de­şi Car­los Cuar­ón. Film­de günü­mü­zün tanın­mış oyun­cu­la­rı Gael Gar­cia Bernal’i ve Diego ́ Luna’yı Meksika’da genç­lik­le­ri­nin doru­ğun­da yaşa­yan iki yakın arka­daş Julio (Ber­nal) ve Tenoch (Luna) rol­le­rin­de izli­yo­ruz. İki arka­daş fark­lı sınıf­la­ra men­sup aile­ler­den geli­yor­lar. Tenoch’un aile­si Meksika’nın elit kesi­min­den ve sür­dür­dük­le­ri hayat orta sını­fa men­sup bir aile­den gelen Julio’nunkinden olduk­ça fark­lı. Bu sınıf fark­lı­lı­ğı baş­lar­da fil­min ana karak­ter­le­ri ve dola­yı­sıy­la seyir­ci için nere­dey­se hiç­bir şey ifa­de etmi­yor; iki arka­da­şı da aile­le­ri­nin sür­dür­dü­ğü hayat­tan bağım­sız ola­rak bak­tı­ğı­nız iki sıra­dan genç ola­rak görü­yor­su­nuz. Fakat film iler­le­dik­çe arka plan­da kalan bu sınıf­lar ara­sı geri­lim daha çok göz önü­ne çık­ma­ya başlıyor.

Kız arka­daş­la­rı yaz tati­li için İtalya’ya git­tik­ten son­ra Julio ve Tenoch bir­bir­le­riy­le daha çok vakit geçir­me­ye baş­lar­lar ve yapa­cak bir şey­ler bul­ma ara­yı­şı­na girer­ler. Tenoch’un bir akra­ba­sı­nın düğü­nün­de Luisa ile tanı­şır­lar ve bir­kaç gün son­ra üçü, Tenoch ve Julio’nun düğün­de konu­şur­lar­ken Luisa’yı etki­le­mek için uydur­duk­la­rı Boca del Cielo” (Cen­ne­tin Ağzı) isim­li aslın­da var olma­yan bir kum­sa­lı ara­dık­la­rı bir yol­cu­lu­ğa çıkar­lar. Bu yol­cu­luk boyun­ca bir­bir­le­riy­le nere­dey­se her şey­le­ri­ni pay­la­şan üçlü­nün ara­sın­da sağ­lam bir bağ olu­şur. Yol­cu­luk boyun­ca Tenoch ve Julio’nun dost­lu­ğun­da geri­lim­le­re, iniş ve çıkış­la­ra şahit olu­ruz. Luisa’ya kar­şı his­set­tik­le­ri çekim iki­li­nin ara­sın­da­ki den­ge­yi hem alt üst eden hem de niha­ye­tin­de daha da sağ­lam­laş­tı­ran şey olur.

Fil­min bir baş­ka özel­li­ği de anla­tım­da kul­la­nı­lan dış ses. İsims­iz bir anla­tı­cı film boyun­ca seyir­ci­ye karak­ter­ler­le, Meksika’daki sos­yal, eko­no­mik ve poli­tik durum­la ilgi­li bil­gi­ler veri­yor; bütün bu bil­gi­ler ve anla­tı­cı­nın fark­lı konu­lar­da konu­şur­ken deği­şen tav­rı, duy­gu­la­rı, ses tonu fil­mi sıra­dan bir yol veya yetiş­kin­li­ğe geçiş döne­mi fil­mi olmak­tan çıka­rıp onu çok daha geniş bir çer­çe­ve­ye oturtuyor.

Gael Gar­cia Ber­nal ve Diego ́ Luna’nın oyun­cu­luk­la­rı ve bel­ki de ger­çek hayat­ta da çok yakın arka­daş olma­la­rın­dan ile­ri gelen, ekra­na büyük bir başa­rıy­la yan­sıt­tık­la­rı iliş­ki­le­rin­de­ki sami­mi­yet ve sıcak­lık da fil­min değe­ri­ne değer katan unsur­lar­dan. İkil­iyi kari­yer­le­ri­nin henüz başın­da olduk­la­rı bir dönem­de izle­mek de caba­sı. 8 Hazi­ran 2001’de, ilk haf­ta­sın­da 2.2 mil­yon dolar hası­lat yapan film Meksika’da gişe reko­ru kır­dı.(1) Y Tu Mamá Tam­bi­én” ülke dışın­da da ses getir­di, 2002 yılın­da En İyi Yaban­cı Dil­de Film dalın­da Altın Küre Ödülleri’ne, 2003 yılın­da En İyi Özgün Senar­yo dalın­da Aka­de­mi Ödülleri’ne ve yine aynı yıl­da en En İyi Özgün Senar­yo ve En İyi Yaban­cı Dil­de Film dal­la­rın­da BAF­TA Ödülleri’ne aday oldu. Ara­la­rın­da New York Film Eleş­tir­men­le­ri Bir­li­ği Yaban­cı Dil­de En İyi Film Ödü­lü, Bağım­sız Ruh En İyi Yaban­cı Film Ödü­lü, ve Vene­dik Film Fes­ti­va­li senar­yo dalın­da Altın Osel­la Ödülü’nün de bulun­du­ğu bir­çok ulus­la­ra­sı ödü­lü de kazanmıştır.

(1) http://www.imdb.com/title/tt0245574/trivia

İlgili Haberler

Leave a Comment