www.diyabette3d.com

Screen

SANO­Fİ Gru­bu Tür­ki­ye­’­nin diyabette3d.com adlı web site­si, diya­bet teda­vi­si ve ürün­le­riy­le ilgi­li bir­çok fark­lı kay­na­ğı tek bir çatı altın­da sunu­yor. Sano­fi, doğ­ru zaman­da, doğ­ru doz, doğ­ru teda­vi” anla­mı­na gelen www.diyabette3d.com ile hekim­le­rin ihti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­bil­mek adı­na teda­vi baş­ta olmak üze­re eri­şe­bi­lir­li­ği de ön plan­da tutan ser­vis­le­rin sağ­lan­dı­ğı bir hiz­met anla­yı­şı sunu­yor. Diyabette3d.com, ala­nın­da önde gelen glo­bal ve ulu­sal fikir lider­le­ri ile Türkiye’nin fark­lı böl­ge­le­rin­den uzman hekim­ler ara­sın­da bilim­sel etki­le­şi­mi artı­ra­cak onli­ne top­lan­tı­la­ra ve semi­ner­le­re de ev sahip­li­ği yapı­yor. 2012 yılı boyun­ca düzen­le­nen bilim­sel akti­vi­te­ler­le ilgi­li hekim­le­re e‑mailing ve sms ser­vis­le­ri ile bil­gi­len­dir­me yapıldı. 

Diyabette3d diji­tal eri­şim kolay­lı­ğıy­la Sanofi’nin diya­bet ala­nın­da ger­çek­leş­tir­di­ği bilim­sel ve eğit­sel etkin­lik­le­re büyük eri­şim kolay­lı­ğı sağ­lı­yor. Bugün 1.400’ün üze­rin­de kayıt­lı üye­si bulu­nan web site­sin­de, lans­ma­nın­dan bu yana ger­çek­le­şen yedi çev­ri­mi­çi top­lan­tı için orta­la­ma katı­lım sayı­sı 350’yi geçmektedir. 

İlgili Haberler

Leave a Comment