Woody’den dramatik bir komedi

Cafe-SocietyAĞUS­TOS 2016

Aka­de­mi ödül­lü kült yönet­men Woody Allen’ın 2016 tarih­li pro­je­si Cafe Soci­ety” eğlen­ce­li bir dra­ma­tik kome­di ola­rak dik­kat çeki­yor. Jes­se Eisen­berg, Kris­ten Ste­wart, Bla­ke Lively, Ste­ve Carell ve Par­ker Posey’nin yanı sıra Corey Stoll, Anna Camp ve Paul Schneider’ın da bulun­du­ğu kad­ro ade­ta bir yıl­dız­lar geçidi.

Film Bronx’da doğan Bobby Dorfman’ın izin­den gide­rek seyir­ci­le­re heye­can­lı bir hika­ye vade­di­yor. Bir­bi­rin­den ilginç birey­le­re sahip olan bir aile­nin en küçük oğlu Bobby Dorf­man yaşa­dı­ğı hayat­tan bez­miş durum­da­dır. Döne­min en popü­ler film yıl­dız­la­rı­nın mena­jer­li­ği­ni yapan dayı­sı Phil’in yanı­na git­mek aile­si­nin kuyum­cu dük­ka­nın­da çalış­mak­tan çok daha cazip gelin­ce gen adam solu­ğu Hollywood’ta alır. Phil’in ajan­sın­da çalış­ma­ya baş­la­yan Bobby, Hollywood’un skan­dal, dedi­ko­du ve güzel kadın­lar­la dolu göz kamaş­tı­rı­cı dün­ya­sı­na ilk baş­lar­da hay­ran kal­sa da ora­da ger­çek­li­ğin bir hay­li esnek bir şey oldu­ğu­nu keş­fe­de­cek­tir. Bil­di­ği acı ve aşk kav­ram­la­rı­nın bir bir yıkı­lı­şı­nı gören genç adam edin­di­ği dene­yim­ler­le zaman geç­tik­çe fark­lı bir adam olma­ya baş­lar. Hollywood’un dene­yim­le­rin­den son­ra New York’a dönen Bobby sıfır­dan yeni bir haya­ta baş­la­sa da geç­mi­şin parıl­tı­lı ancak acı­lı izle­ri onu rahat bırakmayacaktır. 

İlgili Haberler

Leave a Comment