Vitiligo artık kader değil

vitiligo-2Bağı­şık­lık sis­te­mi­nin ken­di ken­di­ne sal­dır­ma­sı sonu­cu geli­şen, cilt pig­ment­le­ri­nin kay­bı ile sey­re­den viti­li­go, halk ara­sın­da­ki adıy­la ala has­ta­lı­ğı için tıp bili­mi yıl­lar­ca deği­şik teorem­ler üret­miş ancak nede­ni bir tür­lü anla­şı­la­ma­mış ve bu sebep­le teda­vi­si de olduk­ça kısıt­lı kal­mış­tır. Son yıl­lar­da yapı­lan araş­tır­ma­lar­da edi­ni­len bul­gu­lar, bu eski ve hazin has­ta­lı­ğın teda­vi­sin­de fark­lı ve çok olum­lu sonuç­lar alın­ma­sı­na yol açmış­tır. Uzm. Dr. Ülkü Durak­soy, viti­li­go has­ta­lı­ğı hak­kın­da bilin­me­si ve uygu­lan­ma­sı gere­ken ger­çek­le­ri anlattı.

Viti­li­go yıl­lar boyun­ca yal­nız­ca bir cilt has­ta­lı­ğı gibi görül­müş ve teda­vi­si de buna uygun ola­rak yapıl­mış­tır.  Sade­ce cil­de odak­la­na­rak loka­li­ze teda­vi­ler ger­çek­leş­ti­ril­me­si, krem­ler kul­la­nıl­ma­sı ve ışın tera­pi­le­ri uygu­lan­ma­sı has­ta­lı­ğın teda­vi­sin­de geçi­ci çözüm­ler olmuş ancak has­ta­lık mut­la­ka tek­rar­la­mış ve hat­ta arta­rak çoğal­mış­tır. Ancak son yıl­lar­da has­ta­lı­ğın ger­çek boyu­tu orta­ya çık­mış, oto­im­mün yani teme­lin­de bağı­şık­lık sis­te­mi olan bir has­ta­lık oldu­ğu tıp oto­ri­te­le­rin­ce kanıt­lan­mış­tır. Bunun­la bir­lik­te teda­vi­si ile ilgi­li de yep­ye­ni umut­lar doğmuştur.

Viti­li­go hak­kın­da bilin­me­si ve uygu­lan­ma­sı gere­ken ger­çek­le­ri sıralarsak:

 1. Viti­li­go, sade­ce bir cilt has­ta­lı­ğı değildir.

 2. Viti­li­go, bera­be­rin­de baş­ka has­ta­lık ve/veya risk fak­tör­le­ri de taşır.

 3. Viti­li­go ile bera­ber mut­la­ka çok­lu vita­min eksik­lik­le­ri araştırılmalıdır.

 4. Viti­li­go bağı­şık­lık sis­te­mi ile ilgi­li bir has­ta­lık olup, bağı­şık­lık sis­te­mi zayı­fla­dı­ğın­da orta­ya çıkar. Bağı­şık­lık sis­te­mi güç­len­di­ril­di­ğin­de, tama­men kay­bo­la­bi­lir veya sınır­lı kalabilir.

 5. Viti­li­go­da mut­la­ka tiro­it ilti­ha­bı araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Çok büyük bir çoğun­lu­ğun­da oto anti­kor­lar pozi­tif­tir. Bir kıs­mın­da ise nega­tif oldu­ğu hal­de ses­siz tiro­idit vardır.

 6. Viti­li­go­da gıda duyar­lı­lık­la­rı mut­la­ka ince­len­me­li ve buna özel diyet teda­vi­le­ri başlanmalıdır.

 7. Viti­li­go­da mide­de Heli­ko­bak­ter Pylo­ri’ mik­ro­bu mut­la­ka araştırılmalıdır.

 8. Viti­li­go­da insü­lin diren­ci, giz­li şeker ve şeker has­ta­lı­ğı araş­tı­rıl­ma­lı ve bulu­nur­sa teda­vi edilmelidir.

 9. Viti­li­go has­ta­sı­nın kan­se­re, özel­lik­le tiro­it ve kolon kan­se­ri­ne yaka­lan­ma ris­ki nor­mal kişi­le­re göre daha yüksektir.

 10. Viti­li­go has­ta­sı­nın Roma­to­id Art­rit’, Beh­çet’, Anki­lo­zan Spon­du­lit’ , Lupus’, Has­hi­mo­to’ gibi oto-immün has­ta­lık­la­ra yaka­lan­ma ris­ki yük­sek­tir. Zaten immu­no­te­ra­pi teda­vi­si­nin doğ­ma nede­ni de budur.

 11. Viti­li­go­da bar­sak flora­sın­da art­mış Kan­di­di­azis’, Klast­ri­di­um’ , Dis­bi­ozis’ var­lı­ğı araş­tı­rıl­ma­lı ve bulu­nur­sa teda­vi edilmelidir.

Özet­le, viti­li­go­nun tek etkin ve kalı­cı teda­vi­si immu­no­te­ra­pi, yani bağı­şık­lı­ğı onar­ma teda­vi­si­dir. Bu teda­vi aynı zaman­da diğer risk fak­tör­le­ri­ni de kişi­ye özel ola­rak orta­dan kal­dır­mış ola­cak­tır. İmm­un­ot­er­ap­iyle sis­te­mik teda­vi sağ­la­nır, yani bağı­şık­lık sis­te­min­de var olan tüm arı­za­lar bulu­nur, çıkar­tı­lır, etkin ve kalı­cı teda­vi sağlanır.

İlgili Haberler

Leave a Comment