Vitamin ölçümü cepte

SEK­TÖR / EYLÜL 2016

Yeni nesil vita­min tek­no­lo­ji­si Newi­ta Vitas­tiq ile vita­min değer­le­ri­niz bir­kaç daki­ka­da cep tele­fo­nu­nu­zun ekra­nın­da. Tüm akıl­lı tele­fon ve tab­let­ler­le uyum­lu olan Newi­ta Vitas­tiq ile bir­kaç daki­ka­da hem ağrı­sız hem de kan alı­mı­na bile gerek olmak­sı­zın tüm vita­min değer­le­ri­ni­zi öğrenebileceksiniz.

Her­ke­sin fark­lı bes­len­me alış­kan­lık­la­rın­dan doğan kişi­ye özel vita­min ihti­yaç­la­rı­nın ayrın­tı­lı bir ana­li­zi sunan Newi­ta Vitas­tiq, ayrı­ca veri taba­nın­da yer alan tüm vita­min­ler­le ilgi­li bilim­sel veri­le­ri kişi­ye özel bir ana­liz ile sunuyor.

Newita_

Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri ve Avru­pa ülke­le­rin­de satış rekor­la­rı kıran Vitas­tiq, sağ­lık sek­tö­rün­de yarat­tı­ğı dev­rim ile kul­la­nı­cı­la­rı­na vita­min ve mine­ral değer­le­ri­ni dile­dik­le­ri zaman, dile­dik­le­ri yer­de öğren­me ve bes­len­me alış­kan­lık­la­rı­nı takip etme şan­sı veri­yor. Ofis­te, okul­da hat­ta yol­da bile kul­la­nı­la­bi­len, tüm akıl­lı cep tele­fon­la­rı ve tab­let­ler­le uyum­lu olan Newi­ta Vitas­tiq ile bir­kaç daki­ka içe­ri­sin­de 30 adet vita­min ve mine­ra­lin ayrın­tı­lı bir ölçü­mü­ne ulaş­mak mümkün.

İlgili Haberler

Leave a Comment