VII. Aydın Onkoloji Günleri

ADNAN Men­de­res Üni­ver­si­te­si Tıb­bi Onko­lo­ji Bilim Dalı tara­fın­dan düzen­le­nen VII. Aydın Onko­lo­ji Gün­le­ri – Kli­nik Onko­lo­ji­de Gün­cel Teda­vi­ler Sem­poz­yu­mu 2427 Mayıs 2012 tarih­le­ri ara­sın­da Pine Bay Holi­day Resort, Kuşa­da­sı – Aydın’da ger­çek­le­şecek. Sem­poz­yum­da kan­se­rin tanı ve teda­vi­sin­de mul­ti-disip­li­ner anla­yış için­de ortak çalış­ma­lar yürü­ten tüm ana­bi­lim ve bilim dal­la­rı­na men­sup bilim insan­la­rı; bir kez daha bir ara­ya gele­rek, onko­lo­ji ala­nın­da­ki gün­cel yak­la­şım ve geliş­me­le­ri pay­la­şa­cak, bil­gi­le­ri­ni tazeleyecek.
Geniş Bil­gi İçin: Sem­poz­yum Düzen­le­me ve Bilim­sel Kurul Baş­ka­nı Prof. Dr. Sab­ri Barut­ca, Kong­re Sek­re­ter­ya­sı: Dal­ya Turizm Kong­re & Orga­ni­zas­yon Hiz­met­le­ri Tel: (0232) 464 88 30, www.aog2012.com

İlgili Haberler

Leave a Comment