Victoza, diyabette ölüm riskini azaltıyor

TEM­MUZ 2016

Leader çalış­ma­sın­da Victoza’nın tip 2 diya­bet­li yetiş­kin­ler­de majör kar­di­yo­vas­kü­ler olay­lar ve ölüm ris­ki­ni anlam­lı ola­rak düşür­dü­ğü gösterildi.

Ame­ri­kan Diya­bet Der­ne­ği (ADA) tara­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ulus­la­ra­ra­sı kong­re­de Novo Nor­disk tara­fın­dan Victoza’nın (lirag­lu­tid) yük­sek kar­di­yo­vas­kü­ler risk taşı­yan tip 2 diya­bet­li 9,340 yetiş­kin­de, stan­dart teda­vi­ye ila­ve edil­di­ğin­de kar­di­yo­vas­kü­ler ölüm, ölüm­cül olma­yan miyo­kard enfark­tü­sü veya ölüm­cül olma­yan inme ris­ki­ni pla­se­bo­ya kıyas­la %13 ora­nın­da anlam­lı ola­rak azalt­tı­ğı (p=0.01) duyuruldu. 

İlgili Haberler

Leave a Comment