Vertigonun kaynağına göre uzman seçilmeli

Yrd. Doç. Dr. Kenan Bıkıcı
Yrd. Doç. Dr. Kenan Bıkıcı

VER­Tİ­GO / MART 2016

Den­ge bozuk­lu­ğu ile ken­di­ni gös­te­ren ver­ti­go, her yaş­ta görü­le­bi­len, teda­vi edil­me­di­ğin­de has­ta­yı yatak­tan kal­ka­maz hale düşü­ren bir rahat­sız­lık. Ver­ti­go­ya neden olan has­ta­lık­la­rın cin­si­ne göre ver­ti­go­ya eşlik eden bazı belir­ti­ler var­dır. Bun­lar kulak çın­la­ma­sı, bulan­tı, kus­ma, ter­le­me, gör­me bozuk­lu­ğu, işit­me kay­bı, ver­ti­go bir enfek­si­yon has­ta­lı­ğın bağ­lı ise ateş, hal­siz­lik ola­bi­lir. Ver­ti­go­nun bir has­ta­lık değil, alt­ta yatan bir has­ta­lı­ğın belir­ti­si oldu­ğu­nu vur­gu­la­yan Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Beyin ve Sinir Cer­ra­hi­si Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. Kenan Bıkı­cı, top­lum­da çok sık görü­len bu rahat­sız­lık hak­kın­da bil­gi­ler verdi:

Kişi­nin ver­ti­go oldu­ğu nasıl anlaşılır?

Ver­ti­go­nun hafif baş dön­me­si ve den­ge­siz­lik his­sin­den baş­la­yıp, çok şid­det­li ve has­ta­yı yatak­tan kal­ka­maz hale geti­recek hale vara­na kadar çok geniş bir yel­pa­ze­de kli­nik görün­tü­sü olabilir.

Kişi­de ver­ti­go olup olma­dı­ğı basit bir test­le anla­şı­la­bi­lir. Kişi ayak­ta ken­di etra­fın­da 23 daki­ka döner ya da öne doğ­ru eği­le­rek kafa­sıy­la yuvar­lak çizer. Kısa bir süre son­ra etra­fın­da­ki her şey dön­me­ye baş­lı­yor­sa, kişi ken­di­ni ber­bat his­se­di­yor­sa, o kişi­de ver­ti­go var demektir.

Neden­le­ri nelerdir?

Benign Parok­sis­mal Pozis­yo­nel Ver­ti­go (BPPV): Baş dön­me­si­nin en sık sebep­le­rin­den­dir. İç kula­ğın için­de yer alan yarım daire kanal­la­rın­da yer­le­şik böb­rek taşı ben­ze­ri kris­tal­ler­le açık­la­nır. Sık­lık­la ani­den orta­ya çıkar. Baş pozis­yo­nun­dan olum­suz etki­le­nir ve özgün manev­ra­lar­la kısa süre­de düzeltilebilir.

Meni­ere Has­ta­lı­ğı: İç kulak­ta yer alan yarım daire kanal­la­rın­da­ki sıvı­da isten­me­yen bir atı­şa bağ­lı ola­rak görü­len baş dön­me­si, kulak çın­la­ma­sı ve gide­rek belir­gin­le­şen işit­me azlı­ğı ile sey­re­der. Bu durum Kulak Burun Boğaz uzman­la­rı tara­fın­dan takip edilir.

Ves­ti­bü­ler Nörit (Den­ge sini­ri­nin mik­ro­bik olma­yan ilti­ha­bı): Genel­lik­le mev­sim geçiş­le­rin­de görü­len, bazı virüs­ler­le iliş­ki­si oldu­ğu düşü­nü­len, düşük şid­det­li, ancak uza­mış ver­ti­go ata­ğı ile sey­re­der. Nöro­lo­ji uzman­la­rı tara­fın­dan takip edilir.

Beyin­cik etki­len­me­si­ne bağ­lı baş dön­me­si (Sere­bel­lar Ver­ti­go): Beyin­ci­ği bes­le­yen damar­lar­da ani­den orta­ya çıkan tıka­nık­lık veya beyin­cik­te ani­den orta­ya çıkan kana­may­la sey­re­den bir tab­lo­dur. Sık­lık­la damar sert­li­ği veya hiper­tan­si­yo­nu olan yaş­lı has­ta­lar­da görü­lür. Has­ta­lar­da ani baş­la­yan baş dön­me­si­nin yanı sıra yürü­me bozuk­lu­ğu, mesa­fe algı­sın­da bozuk­luk, baş ağrı­sı, bulan­tı ve kus­ma görü­lür. Aci­len nöro­şi­rür­ji uzma­nı­na baş­vur­ma­yı gerek­ti­ren ve haya­ti teh­li­ke­si olan bir durumdur.

Ver­ti­gi­nöz mig­ren: Orta yaş ve önce­sin­de baş ağrı­sı ve baş dön­me­si olan olgu­lar­da önce­lik­le akla gel­me­li­dir. Baş dön­me­si­ni taki­ben olu­şan mig­ren ben­ze­ri baş ağrı­sı atak­la­rı ile tanı­nır. Teda­vi mig­re­ne yöne­lik plan­lan­dı­ğın­da her iki sorun da giderilebilir.

Ver­teb­ro­ba­zil­ler yet­mez­lik: Orta yaş ve üze­ri grup­ta sık rast­la­nan bir baş dön­me­si nede­ni­dir. Baş dön­me­si sık­lık­la her­han­gi bir tetik­le­yi­ci etken olma­dan ani­den baş­lar, bir­kaç daki­ka sürer ve yine ani­den sona erer. Gör­me kay­bı, çift gör­me, konuş­ma bozuk­lu­ğu, güç­süz­lük veya his­siz­lik gibi eşlik eden baş­ka­ca bul­gu­lar da var­dır. Nöro­lo­ji uzma­nı tara­fın­dan takip edilmelidir.

MS (Mul­tipl Skle­roz): Özel­lik­le orta yaş ve önce­sin­de baş­la­yan baş dön­me­si atak­la­rın­da akla gel­me­li­dir. Beyin has­ta­lık­la­rı uzman­la­rı tara­fın­dan kolay­lık­la teş­his ve teda­vi edilebilir.

Den­ge sinir tümör­le­ri (Sere­bel­lo­pon­tin Köşe Tümör­le­ri): Son yıl­lar­da artan cep tele­fo­nu kul­la­nım sık­lı­ğı ile bir­lik­te sık­lı­ğı artan bir tümör çeşi­di­dir. Sık­lık­la işit­me ve den­ge sini­ri­nin kılı­fın­dan kay­nak­la­nan tümör­ler­dir. Teş­his edil­di­ğin­de uzman bir ekip tara­fın­dan ame­li­yat edilmelidir.

Yara­lan­ma: Kafa­ta­sın­da mey­da­na gelen, iç kula­ğı da zede­le­yen bir kırık son­ra­sın­da aşı­rı kısıt­la­yı­cı bir ver­ti­goy­la bir­lik­te bulan­tı ve işit­me kay­bı geli­şir. Baş dön­me­si bir­kaç haf­ta sürer

Aler­ji: Bazı insan­lar aler­jik olduk­la­rı besin­le­ri aldık­la­rın­da veya hava­da­ki par­ça­cık­lar­la kar­şı­laş­tık­la­rın­da baş dön­me­si veya ver­ti­go oluşabilir.

Yaş­lı­lık

Mig­ren

Boyun kireç­len­me­le­ri ve boyun fıtığı

Dep­res­yon gibi psi­ki­yat­rik nedenler.

Diğer neden­ler: Baş­ta B12 vita­mi­ni olmak üze­re çeşit­li vita­min eksik­lik­le­rin­de, uzun süre­li alkol kul­la­nı­mı son­ra­sın­da hasar­lar sonu­cun­da, beyin zarı­na ait ilti­hap­lar­da, baş­ta kan­ser ilaç­la­rı ve tüber­kü­loz ilaç­la­rı olmak üze­re ilaç yan etki­le­rin­de, bazı epi­lep­si nöbet­le­rin­de ve bunun ben­ze­ri pek çok neden­le de baş dön­me­si görülebilir.

Business Woman Stress And Headache

Teş­his nasıl konulur?

Baş dön­me­si şika­ye­ti ile heki­me baş­vu­ran has­ta­ya kulak muaye­ne­si ve nöro­lo­jik muaye­ne yapı­la­rak soru­nun kulak­ta mı yok­sa beyin­de mi oldu­ğu ile ilgi­li fikir edin­me­ye çalı­şı­lır. İşitme tes­ti, iç kulak­la ilgi­li den­ge tes­ti, Beyin elekt­ro­su (EEG), Tomog­ra­fi veya MR ince­le­me­le­ri yapılabilir.

Ver­ti­go teda­vi­si nasıldır?

Teda­vi­de asıl önem­li olan nede­nin bulun­ma­sı­dır. Ver­ti­go­ya neden olan has­ta­lık meni­ere has­ta­lı­ğı ise ilaç teda­vi­si, ilaç teda­vi­si yeter­li olma­dı­ğı durum­lar­da özel ame­li­yat­lar yapı­la­bi­lir, ver­ti­go­nun nede­ni tümör ise ame­li­yat gerek­li­dir. Her­han­gi bir enfek­si­yon sonu­cu veya psi­ko­je­nik neden­ler­den dola­yı orta­ya çıkan ver­ti­go­lar isti­ra­hat ve basit ilaç teda­vi­le­ri ile tama­men düzelir.

Ver­ti­go teda­vi­si 4 aşa­ma­da yapılır:

1. Tetik­le­yi­ci fak­tör­le­rin orta­dan kal­dı­rıl­ma­sı (stres, alkol, siga­ra, kafe­in, tuz v.b.)

2. Tetik­le­yi­ci pozis­yon­dan kaçınma

3. İlaç teda­vi­si ve den­ge egzersizleri

4. Orta kula­ğa ya da beyin­de sap­ta­nan lez­yo­na yöne­lik cer­ra­hi tedavi.

Zaman Maki­ne­si Bre­ra diya­ter­mi odak­lı rad­yof­re­kans, diya­ter­mi kont­rak­si­yon ve ult­ra­son tek­no­lo­ji­si­nin bira­ra­da kul­la­nıl­dı­ğı, patent­li özel bir anti aging sis­te­mi. Sis­tem, bügü­ne kadar kul­la­nı­lan ve kul­la­nı­cı­lar­dan geçer not almış uygu­la­ma­la­rın etkin­li­ği­ni artı­ran ve kon­fo­ru­nu yük­selt­me­yi hedef­le­yen bir dizi yeni­lik­ler içe­ri­yor. Bun­la­rın başın­da daha önce anti aging sis­tem­ler­de rast­lan­ma­yan yüz kas­la­rı­nın tit­re­şim tek­no­lo­ji­si ile uya­rı­la­rak cilt topar­lan­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı gelir. Diğer fark­lı­lık, sade­ce yüz­le değil, kol­lar, bacak­lar, bel çev­re­si, ağrı teda­vi­si ile nöro­pa­tik uygu­la­ma­lar­da da kul­la­nıl­ma­sı. Sis­te­min bir diğer artı­sı ise bir­çok anti aging uygu­la­ma önce­si tav­si­ye edi­len cilt temiz­li­ği­ni ken­di bün­ye­sin­de, su peeling ile baş­lan­gıç aşa­ma­sı ola­rak gerçekleştirmesi.

Plas­tik ve Rekonst­rük­tif Cer­ra­hi Uzma­nı Dok­tor Ber­fu Babuc­çu, Zaman Maki­na­sı Brera’nın uygu­la­ma alan­la­rı hak­kın­da bil­gi verdi:

YÜZ UYGU­LA­MA­LA­RI

Ult­ra­so­nik temiz­le­me (Su peeling)

Diya­ter­mi Odak­lı RF (yüz germe)

Diya­ter­mi kont­rak­si­yon (yüz kas­la­rı­nın toparlanması)

Altın Taç

VÜCUT

Selü­lit tedavisi

Böl­ge­sel incelme

Kol-Karın sark­ma­la­rın­da toparlama

FİZY­OT­ER­APİ

Ağrı teda­vi­si

Fib­ro­mi­yar­ji

Nörot­ro­pik uygulamalardır.

İlgili Haberler

Leave a Comment