Vertigo’da yeni yöntem

Dr. Caner Kesimli

İns­an­ın ken­di­si­nin ya da etra­fın­da­ki eşya­la­rın hare­ket etti­ği­ni san­ma­sı ola­rak tanım­la­nan ver­ti­go yani baş dön­me­si pek çok nede­ne bağ­lı ola­rak orta­ya çıka­bi­li­yor. Teda­vi­si de buna göre deği­şi­yor. Liv Hos­pi­tal Kulak Burun Boğaz Uzma­nı Op. Dr. Caner Kesim­li Dina­mik Pos­tu­rog­ra­fi sis­te­miy­le hem teş­his hem de teda­vi ger­çek­leş­ti­re­bi­li­yor. Den­ge­yi sağ­la­yan sis­tem­ler­den han­gi­si­nin arı­za­lan­dı­ğı­nı tes­pit edil­dik­ten son­ra prob­lem­li olan sis­tem­le­rin güç­len­di­ril­me­si için yapıl­ma­sı gere­ken egzer­siz­ler de ciha­zın üze­rin­de yapı­la­bi­li­yor” diyor.

EN SIK NEDEN İÇ KULAK

Baş dön­me­si­nin pek çok nede­ni ola­bi­lir ama en sık kar­şı­la­şı­lan nede­ni iç kulak hastalıklarıdır.

Selim Pozis­yo­nel Ver­ti­go: İç kulak­ta den­ge­yi sağ­la­yan kris­tal par­ça­cık­la­rı­nın kopup yarım daire kana­lı­na kaç­ma­sı nede­niy­le olu­şu­yor. Yatak­ta hare­ket eder­ken has­ta­lık ken­di­ni baş dön­me­siy­le gös­te­ri­yor. Has­ta­lı­ğın teş­his ve teda­vi­sin­de başa deği­şik pozis­yon­lar veri­le­rek yapı­lan manev­ra­lar kul­la­nı­lı­yor. Bu saye­de 23 daki­ka­lık bir süre için­de has­ta­lı­ğı teş­his ve teda­vi etmek müm­kün oluyor.

Meni­ere Has­ta­lı­ğı: İç kulak sıvı­sı­nın mik­ta­rı­nın art­ma­sı ile olu­şu­yor. Kişi­de baş dön­me­si, çın­la­ma, kulak­ta basınç his­si ve işit­me kay­bı görü­le­bi­li­yor. Has­ta­lı­ğın nede­ni tam ola­rak bilin­me­se de aşı­rı tuz tüke­ti­mi, stres ve hor­mo­nal bozuk­luk­lar baş dön­me­si atak­la­rı­nı tetik­li­yor. Teda­vi­de önce­lik­le damar geniş­le­ti­ci ve idrar sök­tü­rü­cü ilaç­lar­dan faydalanılıyor.

POS­TU­ROG­RA­Fİ İLE HEM TEŞ­HİS HEM TEDAVİ

Türkiye’de az sayı­da has­ta­ne­de olan Dina­mik Pos­tu­rog­ra­fi sis­te­miy­le hem teş­his hem de teda­vi ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Den­ge­yi sağ­la­yan sis­tem­ler­den han­gi­si­nin arı­za­lan­dı­ğı­nı tes­pit edi­li­yor ve teş­his konu­lu­yor. Böy­le­ce den­ge prob­le­mi­ni yara­tan sebep orta­ya çıkı­yor. Teş­his­ten son­ra prob­lem­li olan sis­tem­le­rin güç­len­di­ril­me­si için yapıl­ma­sı gere­ken egzer­siz­ler de ciha­zın üze­rin­de yapılıyor.

DEN­GE PROB­LE­Mİ ALTIN­DA YATAN NEDENLER

  • İç kulak hastalıkları
  • Nöro­lo­jik problemler
  • Şeker has­ta­lı­ğı
  • Vita­min eksiklikleri
  • Gör­me Bozuklukları
  • Orto­pe­dik problemler

İlgili Haberler

Leave a Comment