Vem İlaç’tan hayat kurtaran anafilaksi tedavisi

Dr. Faruk Ayabakan

2000 yılın­dan beri sağ­lık sek­tö­rün­de faali­yet gös­te­ren Vem İlaç, 2012 yılın­da Çer­kez­köy Orga­ni­ze Sana­yi Böl­ge­sin­de­ki üre­tim tesis­le­ri­nin faali­ye­te geç­me­si ile bir­lik­te, çalış­ma­la­rı­nı daha da hız­lan­dı­rıp tıb­bın hiz­me­ti­ne bir­çok önem­li ürün sun­du. Ülke­miz­de ihti­yaç duyu­lup ancak pazar­da olma­yan ürün­le­ri de paza­ra sun­ma­ya çalı­şan Vem İlaç, son ola­rak grup şir­ket­le­rin­den Defar­ma İlaç ile bir­lik­te, ana­fi­lak­si teda­vi­sin­de, has­ta­nın yanın­da bulun­dur­du­ğun­da hayat kur­ta­ran, epi­nef­rin oto-enjek­tör Penepin’i Türk tıb­bı­nın hiz­me­ti­ne sundu.

Pene­pin JR. 0.15mg/0,3 ml İ.M Enjek­si­yon­luk Çözel­ti İçer­en Oto-Enjek­tör ve Pene­pin 0.3mg/0,3 ml İ.M Enjek­si­yon­luk Çözel­ti İçer­en Oto-Enjek­tör olmak üze­re 2 for­mu ile aler­ji ve immü­no­lo­ji ala­nın­da, ana­fi­lak­si teda­vi­si için çok büyük bir ihti­ya­cın kar­şı­lan­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak. Defar­ma ve Vem İlaç, sağ­lık sek­tö­rün­de bir­lik­te faali­yet gös­te­ren grup şir­ket­ler ola­rak, nef­ro­lo­ji, diya­liz, göğüs has­ta­lık­la­rı, pedi­at­ri ürün­le­ri ve çok geniş bir yel­pa­ze­de­ki has­ta­ne ürün­le­ri ile hiz­met veri­yor. Yakın gele­cek­te tek­no­lo­ji içe­rik­li kat­ma değer sağ­la­yan ürün­le­ri de tıb­bın hiz­me­ti­ne sun­mak için çalış­ma­la­rı­nı hız­la sürdürüyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment