Vehbi Koç Ödülü Prof. Kamil Uğurbil’in

odul-1
Ömer M. Koç (sağ­da), Prof. Dr. Kamil Uğurbil

GÜN­CEL / MAYIS 2016

Veh­bi Koç Vak­fı tara­fın­dan, insan­la­rın yaşam kali­te­si­nin artı­rıl­ma­sı­na kat­kı­da bulu­nan kişi ve kurum­la­rı teş­vik etmek ama­cıy­la her yıl sıra­sıy­la kül­tür, eği­tim ve sağ­lık alan­la­rın­da veri­len Veh­bi Koç Ödülü’nün bu yıl­ki sahi­bi insan bey­niy­le ilgi­li yap­tı­ğı çalış­ma­la­rı nede­niy­le Prof. Dr. Kamil Uğur­bil oldu.

Koç Hol­ding Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Ömer M. Koç, ödül töre­nin­de yap­tı­ğı konuş­ma­da, Veh­bi Koç Vakfı’nın 47 yıl­dır mil­yon­lar­ca insa­nın haya­tı­na dokun­du­ğu­nu belir­te­rek Bu yıl ödü­lü­mü­zü sağ­lık ala­nın­da veri­yo­ruz. İns­an bey­nin­de­ki akti­vi­te­nin man­ye­tik rezo­nans görün­tü­le­me yön­te­miy­le ince­len­me­si konu­sun­da tüm dün­ya­da çığır açan çalış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ren bu değer­li bilim insa­nı­nı gönül­den kut­lu­yo­rum” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment