VASİLOL 5 mg Tablet

ACTA­VIS İlaçl­arı, etken mad­de­si nebi­vo­lol olan yeni ürü­nü Vasi­lol 5 mg’ı tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. Nebi­vo­lol selek­tif beta-blo­ker ilaç­lar gru­bun­da (kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem üze­rin­de seçi­ci etki­li) yer alan kar­di­yo­vas­kü­ler bir ilaç­tır. Kalp hızın­da­ki artı­şı önler, kal­bin pom­pa­la­ma gücü­nü kont­rol altı­na alır. Ayrı­ca kan damar­la­rı üze­rin­de geniş­le­ti­ci etki­ye sahip­tir ve bu etki­si ile kan basın­cın­da düş­me­ye yar­dım­cı olur. Vasi­lol yük­sek kan basın­cı­nın hiper­tan­si­yon teda­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Ayrı­ca 70 yaş ve üze­rin­de­ki has­ta­lar­da, hafif-orta düzey­de kro­nik kalp yet­mez­li­ği­nin teda­vi­sin­de diğer teda­vi­le­re ila­ve ola­rak kul­la­nı­lır. Geniş Bil­gi İçin: Acta­vis İlaçl­arı A.Ş. Tel: (0212) 316 67 00

İlgili Haberler

Leave a Comment