Varislere 10 dakikada çare: Variclose

damarKALP-DAMAR / AĞUS­TOS 2016

Özel­lik­le yaz ayla­rın­da bacak­lar­da ağrı ve şiş­lik soru­nu yara­ta­bi­len varis­ler, önlem alın­ma­dı­ğı tak­dir­de cid­di bir sağ­lık prob­le­mi hali­ne gele­bi­li­yor. Kadın­lar­da, erkek­le­re oran­la daha sık görü­le­bi­len varis­ler­den, Varic­lo­se yön­te­miy­le anes­te­zi kul­la­nıl­ma­dan, ağrı ve acı his­set­me­den 10 daki­ka için­de kur­tu­la­bil­mek müm­kün. Hisar Inter­con­ti­nen­tal Hos­pi­tal Kalp Damar Cer­ra­hi­si Bölü­mü Uzma­nı Op. Dr. Meh­met Emin Öner, varis teda­vi­sin­de uygu­la­nan Varic­lo­se yön­te­mi hak­kın­da bil­gi verdi.

Varis, kanın kal­be dönü­şü­mü­nü sağ­la­yan top­lar­da­mar­la­rın aşı­rı basınç ve tıka­nık­lık sonu­cu geniş­le­ye­rek kanı kal­be geri götür­me fonk­si­yon­la­rı­nı yitir­me­si sonu­cu olu­şur. Top­lar­da­mar­lar­da olu­şan kapak yet­mez­li­ği ve aşı­rı basınç sonu­cu bacak­lar­da­ki yüzey­sel top­lar­da­mar­lar geniş­le­ye­rek, uzar ve bük­lüm­lü ve yeşil-mavi renk­li bir görün­tü ile varis­ler oluş­tu­rur. Varis­ler teda­vi edil­me­di­ğin­de iler­le­ye­rek pıh­tı olu­şu­mu­na, deri­de renk deği­şik­li­ği­ne ve yara­lar oluş­ma­sı­na neden olabilir.

TOPUK­LU AYAK­KA­BI ZARARLI

Varis en çok eriş­kin insan­la­rın yüz­de 20’si ile 50 yaşı­nı geçen kişi­le­rin yüz­de 50’sinde görül­mek­te­dir. Yaşı 70’in üze­rin­de­ki has­ta­la­rın yüz­de 70 ila 80’inde varis görül­me ora­nı mev­cut­tur. Kadın­lar­da topuk­lu ayak­ka­bı kul­la­nı­mı ile doğum kont­rol hapı kul­la­nı­mı top­lar­da­mar­lar­da staz ve pıh­tı olu­şu­mu­na neden oldu­ğu için, varis en sık ola­rak kadın­lar­da görül­mek­te­dir. Uzun süre­li hare­ket­siz­lik, nor­ma­lin üstün­de kilo­lar ve gene­tik yat­kın­lık da varis has­ta­lı­ğı­na hazır­la­yı­cı faktörlerindendir.

SICAK SU, KUM, KAP­LI­CA TEHLİKELİ

Varis prob­le­mi yaşa­yan kişi­ler­de olu­şa­bi­len bacak ağrı­la­rın­da sıcak ile uygu­la­ma yapıl­ma­sı olduk­ça sakın­ca­lı bir durum­dur. Sıcak­la­rın artır­dı­ğı varis şika­yet­le­ri­nin neden oldu­ğu ağrı­lar­dan kur­tul­mak için deniz kena­rın­da bacak­la­rın kuma gömü­lüp saat­ler­ce kal­ma­sı, kap­lı­ca­lar­da sıcak suda uzun süre bek­let­mek gibi ter­cih­ler varis için teh­li­ke­li sonuç­lar doğu­ra­bil­mek­te­dir. Bun­la­rın yanı sıra uzun süre ayak­ta sabit kal­mak ve topuk­lu ayakk­bı kul­la­nı­mı bu has­ta­lık için olum­suz yön­de etki ede­rek has­ta­la­rın şika­yet­le­ri­ni ve komp­li­kas­yon­la­rı­nı artırabilmektedir.

YANIK­SIZ YÖNTEM

Varic­lo­se yön­te­mi varis ame­li­yat­la­rı için geliş­ti­ril­miş en pra­tik yön­tem­ler­den biri­dir. Bu sis­te­min daha önce­den kul­la­nı­lan kapa­lı ame­li­yat sis­tem­le­ri­ne göre pek çok üstün­lü­ğü bulun­mak­ta­dır. Bu sis­tem­de; lazer ve rad­yof­re­kans yön­te­min­de­ki gibi ısı ener­ji­si kul­la­nıl­ma­dı­ğın­dan doku yanı­ğı, cilt yanı­ğı gibi komp­li­kas­yon­lar oluş­maz. Bu sis­tem­de tek bir iğne giri­şi kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bu saye­de has­ta­ya işlem sıra­sın­da anes­te­zi yapıl­ma­sı­na gerek kal­ma­dan 10 daki­ka içe­ri­sin­de işlem ger­çek­leş­ti­ri­lir. Has­ta­lar gün­lük rutin­le­ri­ni boz­ma­dan teda­vi olup yaşan­tı­la­rı­na geri dönebilirler.

damar-2NEDEN KON­FOR­LU?• Genel ya da spi­nal anes­te­zi gerektirmez.

Tek­nik ola­rak laser ve rad­yof­re­kans sis­te­min­den daha kolay uygulanır.

Laser ve rad­yof­re­kans­ta olu­şan ısı­ya bağ­lı deri, sinir hasa­rı ve uyuş­ma ris­ki­ni tama­men orta­dan kaldırır.

Varis teda­vi­sin­de mükem­mel sonuç­lar sağlar.

Has­ta aynı gün işi­ne ve gün­lük haya­tı­na geri dönebilir.

Teda­vi son­ra­sı deri­de leke ya da iz bırakmaz.

Has­ta işlem bit­tik­ten 30 daki­ka son­ra aya­ğa kalkabilmektedir.

Has­ta anes­te­zi­ye maruz kal­ma­dan 10 daki­ka için­de işlem sona ermektedir.

İşl­em yapı­lan damar böl­ge­sin­de kalı­cı ola­rak sert­lik ve ger­me his­si olmaz.

İlgili Haberler

Leave a Comment