Varisler sadece estetik sıkıntı mıdır?

Bacak­lar­da orta­ya çıkan ve özel­lik­le kadın­la­rın başı­nın der­di olan varis­ler sade­ce este­tik sıkın­tı mıdır, yok­sa bera­be­rin­de sağ­lık prob­lem­le­ri­ni de geti­rir mi? Kadın­lar­da daha sık görül­se de her iki cin­si de etki­le­ye­bi­lir varis­ler. Bazı mes­lek­ler varis açı­sın­dan yük­sek risk gru­bu­na girer ve sağ­lık çalı­şan­la­rı da bu yük­sek risk­li mes­lek grup­la­rı ara­sın­da­dır. Top­lar damar­la­rın­da­ki pom­pa gücü bacak kas­la­rı­dır. Bu pom­pa­nın % 80’i bal­dır % 20’si uyluk kas­la­rın­dan olu­şur. Bu pom­pa­nın göre­vi bacak­la­ra gel­miş olan kanı ven­ler ara­cı­lı­ğı ile kal­be geri gön­der­mek­tir. Ancak ayak­ta durur­ken kan pom­pa­lan­dık­tan son­ra yer çeki­mi­nin de etki­si ile tek­rar ayak­la­ra dön­me eği­li­mi gös­te­rir. Bunu önle­mek için ven­ler­de kapak­çık­lar geliş­miş­tir. Bu kapak­çık­lar kanın kal­be tek yön­lü akı­şı­nı sağ­la­mak üze­re gelişmiştir.

Kan kal­be doğ­ru akar­ken açı­lır, daha son­ra hız­la kapa­nır. Kapak­çık­lar­da yeter­siz­lik söz konu­su ise kişi ayak­ta iken kan yuka­rı doğ­ru akma­sı gere­kir­ken, geri­ye doğ­ru kaçış olur ve bu kan da dis­tal­de olan ven­le­re biri­kir. Ven­le­rin için­de­ki kan hac­mi­nin art­ma­sı ile ven­ler geniş­ler ve nor­mal­de göz­le görül­me­yen damar­lar, görü­lür hale gelir ve varis ola­rak tanım­la­nır. Venöz ref­lü­sü olan ve varis­le­ri orta­ya çık­mış kişi­le­rin, bu konu­da ne kadar endi­şe duy­ma­sı gere­kir? Yıl­lar­ca varis­le­ri olan ve teda­vi gör­me­yen kişi­ler­de ger­çek­ten bir risk var mıdır? Bu risk­ler neler­dir? Bu soru­la­rın cevap­la­rı­nı bul­mak için uzun süre varis­li has­ta­la­rın takip edil­di­ği çalış­ma­la­ra bak­mak gere­kir. Bre­ws­ter bu konu­da yapıl­mış en büyük çap­lı araş­tır­ma­nın baş yaza­rı­dır. Arka­daş­la­rı ile bera­ber, Bre­ws­ter varis nede­ni ile ame­li­yat lis­te­sin­de olan ve bek­le­yen varis­li has­ta­la­rı orta­la­ma 4 yıl (6 ay–13 yıl) takip etti­ğin­de has­ta­la­rın % 5.2’sinin trom­bof­le­bit ile kar­şı­laş­tı­ğı­nı gös­ter­miş­tir. Olgu­la­rın % 22’sinde cilt­te deği­şik­lik­ler ve % 3.9’unda ise venöz ülser geliş­miş­tir. Son yıl­lar­da Kos­tas tara­fın­dan yapı­lan çalış­ma da teda­vi edil­me­yen has­ta­lar­da kli­nik ola­rak iler­le­me­nin devam etti­ği­ni gös­ter­di. Özel­lik­le uzun süre ayak­ta duran kişi­ler­de ve obez olan­lar­da prog­res­yo­nun daha hız­lı oldu­ğu görül­mek­te. Has­ta­la­rın tümü­ne bakıl­dı­ğın­da asemp­to­ma­tik olan ve hafif varis­le­ri olan­la­rın yak­la­şık üçte birin­de 5 yıl için­de iler­le­me oldu­ğu göze çarp­mak­ta. Bu da Labropoulos’un rakam­la­rı ile olduk­ça ben­zer­lik gösteriyor.

Varis çora­bı, varis­le­ri­ni­zin iler­le­me­si­ni yavaş­la­tır. Kan dola­şı­mı­nı düzen­le­me­ye yar­dım­cı oldu­ğun­dan, yeni varis olu­şu­mu­nu engelleyebilmektedir.

Vari­si olan­la­rın evre­le­ri­nin iler­le­me­si­ni önle­mek ama­cı ile yapı­la­cak olan en iyi yak­la­şım ise varis çora­bı kul­lan­mak gibi görü­nü­yor. Bu çalış­ma­la­rın sonuç­la­rı­nın ışı­ğın­da vari­si olan kişi­le­rin has­ta­lık evre­le­ri­nin zaman için­de iler­le­di­ği görü­lü­yor. Özel­lik­le venöz ref­lü­sü olan kişi­ler­de cilt­te olan deği­şik­lik­ler daha belir­gin gibi görü­nü­yor. Bu neden­le özel­lik­le safen ven ref­lü­sü olan kişi­ler­de ref­lü hızı, ref­lü süre­si ve ven defor­mas­yo­nu­nun dere­ce­si­ne göre, ref­lü gös­te­ren dama­ra göre bir teda­vi öner­mek fay­da­lı görünüyor.

Son yıl­lar­da orta­ya çıkan vari­se yöne­lik teda­vi­ler eski­si­ne göre daha kolay ve has­ta açı­sın­dan hayat kali­te­si­ni daha yük­sek tutan teda­vi metot­la­rı ola­rak kar­şı­mı­za çıkı­yor. Bu neden­le venöz has­ta­lık­lar­da giri­şim kara­rı ver­mek daha kolay gibi görü­nü­yor. Ancak bir tek­ni­ğin yapı­la­bi­lir ve kolay olma­sı, yapıl­ma­sı endi­kas­yo­nu­nu doğur­maz. Bu neden­le bir giri­şim kara­rı ver­me­den önce has­ta­lı­ğın doğal gidi­şi konu­sun­da, teda­vi­nin geti­ri­le­ri ve götü­rü­le­ri konu­sun­da bil­gi sahi­bi olmak gerekir.

İlgili Haberler

Leave a Comment