Valdoxan®, İlaç Endüstrisinin Nobel’ini Aldı

SER­Vİ­ER Araş­tır­ma Gru­bu tara­fın­dan geliş­ti­ri­len ve dep­res­yon teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan Val­do­xan®, biyo­me­di­kal ve far­ma­ko­lo­jik teda­vi alan­la­rın­da dün­ya­da veri­len en pres­tij­li ödül­ler­den biri olan 2012 Ita­li­an Prix Gali­en Ödü­lü­ne layık görül­dü. Val­do­xan®, teda­vi­ye getir­di­ği yeni­lik­çi yak­la­şım­la ulus­la­ra­ra­sı bilim dün­ya­sı tara­fın­dan da onay­lan­mış oldu.

İlgili Haberler

Leave a Comment