Vajinismusa hipnoterapi

Türkiye’de hipnozun en eski uygulayıcılarından Diş Hekimi Ali Eşref Müezzinoğlu, kongreye ev sahipliği yaptı.
Türkiye’de hip­no­zun en eski uygu­la­yı­cı­la­rın­dan Diş Heki­mi Ali Eşref Müez­zi­noğ­lu, kong­re­ye ev sahip­li­ği yaptı.

GÜN­CEL / OCAK 2016

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si, 9.Tıbbi Hip­noz Kongresi’ne ev sahip­li­ği yap­tı. Avru­pa Hip­noz Derneği’nin des­te­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ri­len ve ala­nın­da uzman isim­le­rin bir ara­ya gel­di­ği kong­re­de vaji­nis­mus, keke­me­lik, diş ve ağrı teda­vi­le­rin­de hip­noz yön­tem­le­ri konuşuldu.

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Gele­nek­sel ve Tamam­la­yı­cı Tıp Uygu­la­ma­la­rı ve Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi Müdü­rü Diş Heki­mi Ali Eşref Müez­zi­noğ­lu ve Dr. Ali Özden Öztürk baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­le­şen kong­re­de bu yıl da gün­cel yak­la­şım­lar ve mes­le­ki geli­şi­me yöne­lik konu­lar masa­ya yatırıldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment