Vajinismus nedir, ne değildir?

GÜN­CEL / AĞUS­TOS 2016

Kadın­lar­da görü­len cin­sel fonk­si­yon bozuk­luk­la­rın­dan biri olan vaji­nis­mus” hak­kın­da o kadar çok yan­lış ina­nış var ki bun­lar tam da evli­lik sezo­nun­da genç hanım­la­rın kabus yaşa­ma­sı­na neden ola­bi­lir. Bu durum iliş­ki­ye gire­ce­ği­niz var­sa da gir­me­ni­ze engel olabilir. 

Kadın Has­ta­lık­la­rı Doğum ve Tüp Bebek Uzma­nı Op. Dr. Betül Gör­gen, vaji­nis­mus hak­kın­da­ki en yay­gın dokuz yan­lış ina­nı­şı ve doğ­ru­la­rı anlattı.

VAJİ­N­İS­MU­SU OLAN KADIN­LAR FRİJİDTİR!

Bu tanım, cin­sel soğuk­luk – cin­sel istek­siz­lik anla­mı­na gelen, kırı­cı bir terim­dir. Vaji­nis­mus olan çoğu kadı­nın cin­sel istek konu­sun­da soru­nu yok­tur. Seks esna­sın­da acı duyan ve rahat­sız olan bir kadı­nın, cin­sel­lik­ten kaçın­ma­sı doğaldır.

VAJİ­N­İS­MUS ZAMAN­LA DÜZELİR!

Vaji­nis­mus, ken­di­li­ğin­den düzel­mez. Teda­vi olma­yı gerek­ti­rir. Erken teda­vi­ye baş­lan­ma­sı, sonu­cun daha çabuk alın­ma­sı­nı sağ­lar. En kötü­sü bu duru­mu kabul­le­ne­rek yaşa­ma­ya devam etmek­tir ya da çoğun­lu­ğun ken­di­si gibi oldu­ğu­nu düşünmektir.

KEN­Dİ­Nİ ZOR­LA­YA­RAK DA OLSA DENE­ME­YE DEVAM ETMEK GEREKİR!

Ağrı ve rahat­sız­lık var­ken iliş­ki­ye gir­me­ye çalış­mak, sade­ce duru­mu daha da kötü yapar. Zor­la­ma­nın yara­rı yok­tur. Teda­vi süre­ci­ne gire­ne kadar cin­sel iliş­ki dene­me­si yap­ma­mak gerekir.

VİT­AM­INL­ER, GEV­ŞE­ME, ALKOL, CİNS­EL İÇER­İK­Lİ FİLM İZL­EM­EK VAJİ­N­İS­MU­SU TEDA­VI EDER!

Bun­la­rın hiç­bi­ri vaji­nis­mu­su teda­vi etmez. Ancak ana teda­vi­ye des­tek olabilir.

SEKS SIRA­SIN­DA AĞRI OLMA­SI, BEK­LE­NEN BİR DURUMDUR!

Bel­ki ilk cin­sel iliş­ki­de biraz rahat­sız­lık duyu­la­bi­lir ama devam eden ağrı­lı cin­sel bir­lik­te­lik nor­mal değil­dir, teda­vi gerektirir.

VAJİ­N­AN­IN DAR OLMA­SI VAJİ­N­İS­MU­SA YOL AÇAR!

Vaji­nis­mus­ta, vaji­nal kas­la­rın istem­siz kasıl­ma­sı söz konu­su­dur. Bu durum, cin­sel iliş­ki­yi imkan­sız kılar. Nor­mal bir kadın­da, vaji­na fizik­sel ola­rak iliş­ki­ye engel olmaz ve esne­me kapa­si­te­si­ne sahiptir.

VAJİ­N­İS­MUS TEDA­Vİ EDİLEMEZ!

Tama­miy­le yan­lış, vaji­nis­mus yük­sek oran­da teda­vi edilebilir.

CER­RA­Hİ MÜDA­HA­LE SORU­NU ÇÖZEBİLİR!

Vaji­nis­mu­su teda­vi edecek cer­ra­hi bir uygu­la­ma yok­tur. Teda­vi ancak bir prog­ram dahi­lin­de yapı­la­bi­lir. Nadi­ren cer­ra­hi müda­ha­le gerek­ti­re­bi­lecek durum­lar olsa da bun­lar çok nadirdir.

VAJİ­N­İS­MU­SLU KADIN­LAR GEÇ­Mİ­ŞTE CİNS­EL İST­İS­MA­RA UĞRAMIŞLARDIR

Vaji­nis­mu­sun altın­da yatan fizik­sel ve duy­gu­sal pek çok sorun ola­bi­lir. Cin­sel istis­mar bun­lar­dan sade­ce biridir.

İlgili Haberler

Leave a Comment